Delårsrapport juli – september 2018

·         Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr. 

·         Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade god säkerhet i äldre vuxna. Jämför nedan beträffande immunologiska resultat. 

·         Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till –4,9 Mkr (-6,9 Mkr) 

·         Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr) 

·         Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,07 kr (-0,13 kr) 

·         Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,6 Mkr (21,0 Mkr) 

Efter periodens utgång

·         Eurocine Vaccines har presenterat immunologiska resultat från klinisk influensastudie.

·         Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.

·         Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget.

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Händelserna under delåret juli till september 2018 överskuggas av händelseutvecklingen därefter, men låt mig först av allt ge såväl det interna som det externa teamet, ett stort erkännande för deras professionella genomförande av den kliniska studien i äldre vuxna. Jag citerar gärna en av våra rådgivare som skrev att studien ”var väl utformad, väl genomförd och analyserna var av hög kvalitet. Slutsatserna som dragits bygger därför på pålitliga data.”

Efter periodens utgång har styrelsen, i samråd med ledningen, tagit beslut om att avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU som en konsekvens av de immunologiska resultaten som vi fick i början av oktober. Vidare har styrelsen beslutat att bolaget, i sin fortsatta verksamhet, ska fokusera på två strategiska områden, injicerade vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner. Strategin omfattar användning av bolagets teknologiplattform (Endocine och andra lipidformuleringar) som en adjuvansteknologi för utveckling av injicerade humana och veterinära vacciner. Det omfattar utveckling av vacciner mot virus, bakterier, cancer och allergier och är inte begränsat av sjukdomar som överförs via slemhinnorna. För veterinära vacciner kan teknologin även utvärderas som ett nasalt adjuvans.

Nu genomför bolaget en noggrann kostnadsgenomgång för att anpassa organisation och aktiviteter efter den nya strategin. En mer detaljerad presentation av potential, produktkandidater och tidslinjer för utvecklingsarbetet kommer att ske vid en aktieägar- och pressträff måndagen den 5e november.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Pressmeddelande Eurocine Vaccines 2018-10-26

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade god säkerhet i äldre vuxna.

Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines har presenterat resultat från klinisk influensastudie.

Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.

Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget. Bolaget fokuserar i sin fortsatta verksamhet på två strategiska områden, injicerade vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner.