Delårsrapport juli – september 2019

Delårsrapport 2019-09-30


· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling
· Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (f.å. -4,9 Mkr)
· Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för första kvartalet -0,009 kr (-0,07 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 2,6 Mkr (7,6 Mkr)

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin
· Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Bästa aktieägare,

I början av november kunde vi informera om att den högst prioriterade vaccinkandidaten i portföljen som vi har skapat under det senaste året är ett klamydiavaccin. Just klamydiakandidaten var faktiskt den senaste av de tre vaccinkandidaterna som vi avtalade om i våras, närmare bestämt i mitten av april.
Sedan dess har vi:

  •  Förberett och genomfört en preklinisk djurstudie som visade god immunrespons.
  •  Planerat fortsatta studier som snart startar.
  •  Förhandlat en avsiktsförklaring med bindande bestämmelser om exklusiv förhandlingsrätt till halvårsskiftet 2020.
  •  Inlett förhandlingarna.

Jag ser detta som ett framgångsrikt vidareutvecklat avtal med en av ägarna till en vaccinkandidat, precis som vi har utlovat. Det är också början på en vaccin-pipeline för Eurocine Vaccines, där vi arbetar med att skapa ett kraftfullt flöde av vaccinkandidater i olika faser parallellt med att vi utvecklar de selekterade vaccinerna.

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen och 130 miljoner fall av klamydiainfektion bedöms uppträda globalt varje år. De flesta fallen av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom och sjukdomen kan ge svåra komplikationer. Det gäller framför allt hos kvinnor, som kan drabbas av infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Förebyggande vacciner mot klamydia saknas idag och endast en vaccinkandidat är i klinisk fas. Styrelsen gör bedömningen att detta tillsammans utgör ett starkt medicinskt behov av ett effektivt vaccin mot klamydia och att vi tar steget in i området innan någon produktkandidat har tagit en tydlig ledning. Det ger oss en verklig möjlighet att etablera Endocine™ och klamydiavaccinkandidaten som en lösning på problemet. Marknadspotentialen för ett framgångsrikt klamydiavaccin är enligt Globe Life Science Ltd. på 2,5 till 5 miljarder US-dollar, blockbusternivå med god marginal. Jag ser verkligen fram emot att driva utvecklingen av ett klamydiavaccin. Kombinationen av att förebygga en besvärlig sjukdom baserat på god forskning är en inspirerande arbetsuppgift. Eftersom klamydia är en bakteriell sjukdom skulle ett vaccin också leda till att utvecklingen av antibiotikaresistens motverkas.

Siffrorna i den här rapporten visar att vi har tagit ner kostnadsnivån kraftigt jämfört med samma period förra året. Det är en följd av den omläggning av verksamheten vi gjorde för drygt ett år sedan. Det är gynnsamt för den finansiella planeringen, där den genomförda kombinationen av en riktad nyemission och ett brygglån ger bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet innan en mer långsiktig finansiering genomförs. På så sätt räknar vi med att uppnå ett antal näraliggande värdeskapande milstolpar. Styrelsen har för avsikt att genomföra en mer långsiktig finansiering i början av 2020 och utvärderar löpande olika möjligheter och tillvägagångssätt för denna finansiering.

Inför årsstämman i december har valberedningen föreslagit att styrelsen utökas med Emanuele Montomoli. Han är grundare och huvudägare av VisMederi Srl. i Siena, Italien, som äger 5,9% av aktierna i Eurocine Vaccines och kommer att tillföra mycket värdefulla erfarenheter från vaccinindustrin, tillsammans med sitt stora nätverk. Det gör att styrelsen och organisationen nu är helt anpassad till Eurocine Vaccines nya verksamhet.

Ett mycket lovande huvudprojekt, ytterligare vaccinkandidater i pipelinen, anpassad kostnadsnivå, stark styrelse och fokuserad organisation gör oss väl rustade inför den utveckling som ligger framför oss.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till -1,9 Mkr (–4,9 Mkr) eller -0,009 kr (-0,07 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2,6 Mkr (7,6 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser

Eurocine Vaccines selekterar två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling 

Eurocine Vaccines har beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av kandidaterna i fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021. Den ena av dessa vaccinkandidater avser förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdomen kan bidra till att minska användningen av antibiotika och därmed minska utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin

Eurocine Vaccines har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB om ett forsknings-och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020.

Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB beslutade med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 december 2018 att genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare om cirka 2,4 miljoner kronor. Styrelsen beslutade att uppta ett brygglån från en professionell investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som inbringades har givit bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig finansiering genomförs.