Eurocine Vaccines AB (publ) offentliggör memorandum med anledning av företrädesemissionen

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 27 september 2022, memorandum med anledning av Bolagets fullt garanterade företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds onsdagen den 4 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.eurocine-vaccines.com/investors/), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Eurocine Vaccines Memorandum 2022-09-27

Eurocine Vaccines offentliggjorde den 21 september 2022 styrelsens beslut om att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2021.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum, som idag, den 27 september, har godkänts av styrelsen. Memorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.eurocine-vaccines.com/investors/), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och en sammanfattande teaser kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds den 4 oktober 2022. På Nordic Issuings hemsida erbjuds även möjligheten att teckna aktier via digital signering.

Viktiga datum i Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 27 september 2022
 • Första dag för handel i aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 28 september 2022
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 29 september 2022
 • Handel med teckningsrätter: 4 oktober 2022 – 13 oktober 2022
 • Teckningsperiod: 4 oktober 2022 – 18 oktober 2022
 • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 21 oktober 2022
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Från och med den 4 oktober 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring den 10 november 2022. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande. Detta är beräknat att ske omkring den 15 november 2022.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 10 421 943 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.
 • Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, den 29 september 2022, är registrerad aktieägare i Eurocine Vaccines äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i Eurocine Vaccines. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i Företrädesemissionen.
 • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor och anvisningar” i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser att nyttja måste säljas senast den 13 oktober 2022 för att inte förfalla utan värde.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier, kommer genom Företrädesemissionen att vidkännas en maximal utspädning om cirka 37,5 procent av rösterna och kapitalet.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Eurocine Vaccines har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 7,8 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsvolymen. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen, vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB även toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. Företrädesemissionen omfattas således av cirka 17,7 procent av teckningsåtaganden och cirka 82,3 procent av garantiåtaganden. För de ingångna garantiåtagandena utgår ersättning i form av kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i Företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden.
 • Lock-up: VD, styrelse samt huvudägaren Flerie Invest AB har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja aktier under en period om sex (6) månader från offentliggörandet av Företrädesemissionen (s.k. lock-up). Lock-up avtalet omfattar 100 procent av respektive aktieinnehav innan Företrädesemissionen, samt tecknat innehav i Företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via toppgarantin.
 • Handelsplats: Spotlight Stock Market.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Eurocine Vaccines anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance
Telefon: +46 40 – 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se