Eurocine Vaccines AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Teckningsperioden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 18 oktober 2022. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 66,5 procent inklusive teckningsförbindelser, innebärande att garantiåtagande om cirka 33,5 procent har aktiverats för en total teckning om 100 procent. Eurocine tillförs därmed cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför bland annat att Eurocine kan fortsätta med utvecklingsplanerna av Bolagets vaccinkandidater. Avräkningsnotor samt formellt beslut om tilldelning av aktier beräknas ske den 21 oktober 2022.

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson kommenterar

”Jag vill passa på att tacka alla som har valt att investera i Eurocine Vaccines. Kapitaltillskottet gör det möjligt för oss att bibehålla det höga tempot i utvecklingen av vår vaccinkandidat mot klamydia och fortsätta med den första prekliniska studien med vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, som nyligen inletts.”

Teckning, tilldelning och betalning avseende företrädesemission

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 5,2 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 66,5 procent. Därutöver har garantiåtaganden om cirka 2,6 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 33,5 procent av emissionsvolymen. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 100 procent av emissionsvolymen, vilket innebär att Eurocine tillförs cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK (varav cirka 0,7 MSEK avser garantiersättning förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning).

Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 10 421 943 aktier. Totalt 6 264 855 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt 4 157 088 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive garantiåtagande. Beslut om tilldelning av aktier beräknas formellt ske den 21 oktober 2022 i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 27 september 2022. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut omkring 21 oktober 2022. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. 

Ersättning för garantiåtaganden

För lämnade botten- samt toppgarantiåtaganden i företrädesemissionen utgår kontant ersättning om elva (11) procent av det garanterade beloppet alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen 0,75 SEK per aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda företrädesemissionen. Eventuellt beslut om nyemission av aktier till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Sådant emissionsbeslut kan tidigast komma att fattas efter Bolagets nästkommande årsstämma. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Sedermera Corporate Finance AB härom snarast efter föreliggande offentliggörande av utfall i genomförd företrädesemission.

Antal aktier och aktiekapital 

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Eurocine att ha ökat med 10 421 943 aktier, från 17 369 905 aktier till 27 791 848 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med cirka 2 605 487,11 SEK, från cirka 4 342 478,51 SEK till cirka 6 947 965,62 SEK.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) 

Handel med BTA pågår på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 10 november 2022. 

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. 

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-19.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 – 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se