Eurocine Vaccines beslutar om företrädesemission för att avancera klamydiavaccinkandidaten fram till klinisk studie

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 december 2020, beslutat om genomförande av en företrädesemission av units vilken initialt kan tillföra Bolaget högst cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4, vilka under mars 2022 kan tillföra Bolaget ytterligare högst cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen. Kapitalet från föreliggande företrädesemission är främst avsett att finansiera förberedande aktiviteter inför starten av den första kliniska studien med klamydiavaccinkandidaten. Inför företrädesemissionen har styrelseledamöter och VD i Bolaget ingått avtal om teckningsförbindelser. Härutöver har Eurocine Vaccines avtalat om garantiteckning om totalt cirka 25 MSEK. Sammanlagt har Eurocine Vaccines därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar motsvarande upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på Bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande.

Bakgrund och motiv för företrädesemissionen

Under verksamhetsåret 2020 ingick Eurocine Vaccines framgångsrikt ett forsknings- och samarbetsavtal med Spixia Biotechology AB avseende vaccinantigen mot klamydia. Bolaget arbetar nu aktivt, tillsammans med samarbetspartners, med uppskalning och förberedelser inför en klinisk studie. Eurocine Vaccines vaccinkandidat fokuserar immunresponsen till relevanta delar av klamydiabakterien och de antikroppar som vaccinet ger upphov till och binder till samma delar av klamydiabakteriens yta som skyddande antikroppar. Vaccinkandidaten har i flera prekliniska modeller påvisat positiva immunologiska effekter och i prekliniska in vivo-studier har klamydiavaccinkandidaten visat sig mycket immunogen vid intramuskulär injektion av både låg och hög dos.

För att möta de regulatoriska kraven på en färdig produkt och optimera kandidaten för tillverkning i industriell skala har Bolaget nyligen utformat en anpassad variant av det aktiva proteinet i vaccinet. Två olika doser av vaccinkandidaten har utvärderats preklinisk, där båda doserna visade god immunogenicitet. Eurocine Vaccines har beslutat att utveckla en industriellt skalbar tillverkningsprocess för att säkerställa högkvalitativ leverans till framtida studier med klamydiavaccinkandidaten. Målsättningen är att tillverkningsmetoden därmed kan kvalificeras och kvalitetssäkras tidigt inför framtida uppskalning och kommersialisering, vilket i sin tur avsevärt minskar risken vid utlicensiering och vid teknologiöverföring till en kommersiell tillverkningsanläggning.

Behovet av ett säkert och effektivt klamydiavaccin har identifierats av några av de stora vaccinföretagen och forskning utförs i dagsläget av några få aktörer. Sammantaget bedömer styrelse och ledning i Eurocine Vaccines att ett förebyggande vaccin mot klamydia har stor marknadspotential och ett tydligt intresse från större läkemedelsbolag. Nedan presenteras Eurocine Vaccines målsättningar för klamydiavaccinkandidaten.

2021

Q1, Start av processutveckling hos kontraktsutvecklare – STARTAT

Q1, Resultat från pågående preklinisk studie – KLART

Q1-Q4, Utveckling av tillverkningsprocess för det aktiva proteinet till Bolagets kliniska klamydiavaccinstudie – PÅGÅR

Q4, Tillverkning av pilotbatch av det aktiva proteinet.

Q4, Start av toxikologisk studie.

2022

Q1, Uppskalning av tillverkningsprocess inför klinisk studie.

Q2, Tillverkning av studieprodukter för klinisk studie.

Q3, Toxikologisk studie rapporteras.

Q3, Ansökan till läkemedelsmyndighet om genomförande av klinisk studie.

Q4, Inleda den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia.

Bolaget genomför nu en kapitalisering, vilken kommer att finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Härutöver kommer kapitaliseringen att finansiera affärsutveckling dels med syfte att förbereda potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten och dels för identifiering samt utvärdering av ytterligare vaccinkandidater.   Med likviden från initial emission är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

 • Ytterligare processutveckling av tillverkningen av det aktiva proteinet i kandidaten för klamydiavaccin 40 procent
 • Övergripande utformning av den första kliniska studien med klamydiavaccinkandidaten 5 procent
 • Tillverkning av studieprodukt för den toxikologiska studien 10 procent
 • Uppskalning av tillverkningen 15 procent
 • Ytterligare prekliniska studier 5 procent
 • Affärsutveckling av klamydiavaccinkandidaten 5 procent
 • Affärsutveckling för att identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater 5 procent
 • Övriga verksamhetsrelaterade kostnader, såsom administrativa kostnader 15 procent

Med nettofinansieringen från inlösen av teckningsoptionerna under mars 2022 är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

 • Detaljerad utformning av den första kliniska studien med klamydiavaccinkandidaten 5 procent
 • Tillverkning av studieprodukt för den första kliniska studien med klamydia-vaccinkandidaten 40 procent
 • Genomförande av ytterligare studier och upprättande av dokumentation för ansökan till läkemedelsmyndighet om att genomföra den första kliniska studien med klamydiavaccinkandidaten. 30 procent
 • Affärsutveckling av klamydiavaccinkandidaten 5 procent
 • Affärsutveckling för att identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater 5 procent
 • Övriga verksamhetsrelaterade kostnader, såsom administrativa kostnader 15 procent

Att vaccin är en viktig del av vår nutida och framtida sjukvård är det pågående globala vaccineringsprogrammet mot COVID-19 ett uppenbart exempel på. Vaccinering är en mycket effektiv metod för att förebygga och skydda mot infektionssjukdomar.

Eurocine Vaccines är en av få vaccinaktörer globalt som är verksamma inom indikationen klamydia, en infektionssjukdom som varje år drabbar miljontals människor. Den nuvarande behandlingen av klamydiainfektion sker med antibiotika, som oftast botar infektionen. Den är emellertid ofta symtomfri och antibiotika kommer inte att kunna reparera permanenta skador som orsakats av sjukdomen, vilket skulle förebyggas av ett vaccin. Vår vaccinkandidat har uppvisat lovade potential och det ligger ett högkvalitativt forskningsarbete bakom projektet. Vi arbetar nu målinriktat med att slutföra alla nödvändiga aktiviteter inför starten av den första kliniska studien. Förestående kapitalisering kommer att finansiera slutförandet av alla aktiviteter fram till starten av en klinisk studie med klamydiavaccinkandidaten, till exempel tillverkning av studieprodukt., säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines.

Garanti och teckningsförbindelser

Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, vilket motsvarar upp till cirka 80 procent av den initiala delen av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 100 TSEK och garantiåtagande motsvarar cirka 25,2 MSEK. För garantiteckningen utgår en kontant premieersättning om tio procent.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.
 • Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt är den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt är den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.
 • Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare högst 19 738 530 SEK före emissionskostnader.
 • Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.
 • Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.
 • Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.
 • Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad emission).

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 i sammandrag

 • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
 • Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.

Lock-up

Styrelse och VD i Eurocine Vaccines har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive aktieinnehav, innebärande att respektive part förbundit sig att inte avyttra någon av sina respektive aktier i Bolaget. Detta motsvarar en sammanlagd lock-up gällande cirka 0,9 procent av Bolagets röster och kapital innan företrädesemissionen. Dessa avtal löper fram till och med att utfallet av TO 4 har offentliggjorts till marknaden. Sedvanliga villkor och undantag för lock up är gällande.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt prospekt och teaser kommer att offentliggöras på Bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen av units har Eurocine Vaccines anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.sewww.sedermera.se

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021.

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 4,2 miljarder US dollar år 2020 och beräknas nå 6,9 miljarder US dollar år 2026 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK, 2021), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och merparten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till svåra komplikationer, som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.