Eurocine Vaccines ena vaccinkandidat kan bidra till minskad utveckling av antibiotikaresistens

Eurocine Vaccines har nyligen beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta studier. Den ena av dessa vaccinkandidater avser förebygga en bakteriell infektionssjukdom. Ett effektivt förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdomen kan bidra till att minska användningen av antibiotika och därmed minska utvecklingen av antibiotikaresistens, vilket är något som idag utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.

– Infektionssjukdomar som utvecklar resistens mot läkemedel är ett allvarligt hot mot global hälsa och den livskvalitet som vi vant oss vid, säger Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling. Effektiva vacciner och vaccinationsprogram utgör ett av de prioriterade områden som kan motverka utvecklingen av mikrobiell resistens, fortsätter Karl Ljungberg.

– Ett förebyggande vaccin mot den bakteriella sjukdom som en av våra selekterade vaccinkandidater nu visat lovande resultat i, kan bidra till att minska användningen av antibiotika. Därigenom kan vi också dämpa den oroväckande utvecklingen av antibiotikaresistens., säger Hans Arwidsson, VD.

Mer om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande globalt problem. Resistens hos bakterier leder till svårbehandlade infektioner och till att medicinska ingrepp inte längre kan utföras på grund av avsaknad av fungerande antibiotika. Det är svårt att utveckla nya antibiotika och dessutom riskerar vi att bakterier snabbt utvecklar resistens genom ovarsam och felaktig användning. Bara i USA dör nära 70 000 patienter av olika infektionssjukdomar varje år efter att ha smittats av bakteriestammar som utvecklat någon form av antibiotikaresistens (källa: Informa, 2019). Mer information om problematiken kring antibiotikaresistens finns bland annat tillgängligt via:
Folkhälsomyndighetens hemsida (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/) och
WHO:s hemsida (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance).