Eurocine Vaccines erhåller besked om bidrag för att förbereda tillverkningen av klamydiavaccinkandidaten

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget erhållit besked om bidrag om 300 000 SEK från Vinnova. Projektet planeras att genomföras under tredje kvartalet 2020 vid Testa Center i Uppsala, där tester utförs i samarbete med Uppsala BIO, som förberedelser för tillverkningen av klamydiavaccinkandidaten.

Bidraget utdelas inom ramen för Vinnova-satsningen ”BioProcess Innovation Center” och är avsett för att Eurocine Vaccines skall kunna genomföra förberedande aktiviteter för tillverkningen av den klamydiavaccinkandidat som Bolaget arbetar med. Projektets syfte är att förbereda tillverkningen av den aktiva beståndsdelen i klamydiavaccinet i en större skala. Därefter är målet att fortsätta det omfattande arbetet med att etablera tillverkningen för både toxikologiska studier och för klinisk utveckling enligt GMP, Good Manufacturing Practice, god tillverkningssed. Bidraget från Vinnova täcker halva projektkostnaden för denna första del av de förberedande aktiviteterna, 300 000 SEK av totalt cirka 605 000 SEK.

– Det är naturligtvis mycket glädjande och positivt att vi får Vinnovas bekräftelse på att vi rör oss i rätt riktning. Vi tar i och med detta de inledande stegen mot tillverkning av den aktiva beståndsdelen i klamydiavaccinet i större skala, vilket också är en viktig förberedelse inför de kommande kliniska prövningarna, säger Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines.
 

Om utvecklingen av klamydiavaccin

I augusti 2019 beslutade Eurocine Vaccines, baserat på positiva prekliniska resultat, att selektera två av tre utvärderade vaccinkandidater som lämpliga för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av vaccinkandidaterna. Den ena av de selekterade vaccinkandidaterna är mot klamydiainfektion. Eurocine Vaccines tecknade en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology om utveckling av klamydiavaccinet i november 2019, där bindande bestämmelser ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till den 30 juni 2020.

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder US dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US dollar år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till svåra komplikationer, som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion även medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Det ger en gynnsam konkurrenssituation. Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.