Eurocine Vaccines förbereder fortsatt klinisk utveckling redan kommande influensasäsong

Eurocine Vaccines planerar att redan i kommande studie inkludera en population av äldre så att effekter i försvagade immunsystem kan studeras. Med en sådan studie kommer bolaget att fortsätta uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att senare studera Immunose™ FLU i barn och samtidigt ta fram värdefull kunskap från ett nytt ålderssegment med ett mycket stort behov av bättre influensavacciner.

– Strategin öppnar fler affärsmöjligheter samtidigt som vi tillgodogör oss värdefull kunskap och bibehåller det höga tempot i utvecklingen, säger Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson.

Egenskaperna hos Immunose™ FLU, t.ex. att den ges utan nålstick, är tilltalande för såväl patienterna som vården. Produktkandidatens många fördelar bedöms vara avgörande vid estimeringen av den marknadspotential som äldre-segmentet representerar.

– Den vetenskapliga utvärderingen av den nyligen genomförda klinikstudien stödjer strategin för vidare utveckling i äldre. Äldre är en av de grupper som har störst behov av förbättrade influensavacciner, säger professor Alf Lindberg, ordförande i Eurocine Vaccines vetenskapliga råd och tidigare medlem i Nobelkommittén.

Enligt WHO sker de flesta influensarelaterade dödsfallen i industrialiserade länder i gruppen 65 år och äldre.

Bolaget avser att genomföra den kommande studien redan under influensasäsongen 2017/2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 21 september 2017.