Eurocine Vaccines fördjupar samarbetet med Spixia Biotechnology genom ett mer omfattande Term Sheet

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) har idag ingått en mer omfattande avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) om ett forsknings- och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia. Avsiktsförklaringen, ett så kallat Term Sheet, innefattar icke-bindande huvudsakliga villkor för ett framtida avtal. Undertecknat Term Sheet medför att Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology tar ytterligare ett viktigt steg mot att finna gemensam grund för utveckling, tillverkning och kommersialisering av en vaccinkandidat mot klamydia. Dessa villkor blir bindande för parterna först när ett slutligt forsknings- och samarbetsavtal ingås, vilket beräknas kunna ske innan halvårsskiftet 2020.

Den 6 november 2019 meddelade Eurocine Vaccines att bolaget ingått en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB (Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology tillsammans ”Parterna”) om ett forsknings- och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till den 30 juni 2020. Parterna har idag ingått ett Term Sheet som innehåller hittills uppnådda förhandlingsresultat avseende huvudsakliga affärs- och avtalsvillkor samt finansiella betingelser för utveckling, tillverkning och kommersialisering av ett klamydiavaccin. Dessa villkor blir bindande för Parterna först när ett slutligt forsknings- och samarbetsavtal ingås, vilket beräknas kunna ske innan halvårsskiftet.

Om Parterna ingår ett bindande avtal baserat på Term Sheet får Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia har tagit fram, med eller utan Eurocines Vaccines adjuvans Endocine™, på nedan följande huvudsakliga villkor.

Villkor för avtalet

Eurocine Vaccines leder utvecklingsarbetet inom ramen för samarbetet och ansvarar för bland annat genomförandet av kliniska studier och regulatoriska frågor, liksom affärsutvecklingsarbetet. Eurocine Vaccines bär alla kostnader relaterade till utveckling, tillverkning och kommersialisering av klamydiavaccinet fram tills ett avtal med tredje part ingås, då Eurocine Vaccines målsättning är att den tredje parten övertar kostnaderna för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen.  Vidare ska intäkterna från en eventuell utlicensiering, beviljande av rättigheter till eller försäljning av en vaccinkandidat till tredje part (”utlicensiering”) fördelas mellan Eurocine Vaccines och Spixia. Intäktsfördelningen mellan Parterna varierar baserat på i vilket skede av den pre-kliniska eller kliniska utvecklingen som projektet utlicensieras. Eurocine Vaccines andel av intäkterna ökar ju längre fram i utvecklingsprocessen som utlicensiering sker, och uppgår till 30–50 procent i preklinisk fas och 78-93 procent när resultat från kliniska prövningar föreligger. Spixia har en rätt till royalty på Eurocine Vaccines egen nettoförsäljning av ett godkänt klamydiavaccin om sådan skulle uppkomma.

Eurocine Vaccines har fortsatt exklusiv förhandlingsrätt om ett slutligt forsknings- och samarbetsavtal avseende en vaccinkandidat mot klamydia till den 30 juni 2020 och målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara och att ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska ha ingåtts innan halvårsskiftet. Detta bindande avtal kommer att bestämma den fortsatta utvecklingsplanen för vaccinkandidaten mot klamydia.

Eurocine Vaccines styrelse gör bedömningen att villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 3 är väl utformade för att inbringa nödvändigt kapital för bolagets fortsatta verksamhet, inklusive klamydiaprojektet, under mer än de kommande tolv månaderna. Vidare har bolaget, genom garantiteckningen (top down), säkerställt sitt kortsiktiga kapitalbehov i syfte att kunna fokusera på att uppnå väsentliga målsättningar när väl ett bindande avtal mellan Parterna har uppnåtts.

– Vi är mycket nöjda med att vi nu fördjupar samarbetet med Spixia och förhandlar om ett långsiktigt avtal som kommer att reglera vår relation och klamydiavaccinkandidatens utveckling. Vår ambition är att ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska vara klart senast vid halvårsskiftet 2020, säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines.

Samarbetet med Eurocine Vaccines ger oss möjlighet att gå vidare med utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning och förverkliga potentialen i projektet. Att förebygga klamydiainfektioner är mycket angeläget för folkhälsan. Därför är det glädjande att vi och Eurocine Vaccines har en gemensam syn på möjligheterna i det fortsatta samarbetet och vad vi vill uppnå tillsammans, säger Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology.

 

Marknadspotential för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom för vilken förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, där Gardasil och Cervarix dominerar. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder US-dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US-dollar år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan, framför allt hos kvinnor, leda till svåra komplikationer som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Detta ger enligt styrelsen en gynnsam konkurrenssituation.

Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.

 

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020.

 

Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge skydd till 2031. Huvudkontoret ligger i Örebro.