Eurocine Vaccines föreslår företrädesemission om 15,6 MSEK – säkerställd till 90 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 15 mars 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 90,0 procent av det totala emissionsbeloppet. Företrädesemissionen avser vid fullteckning att täcka Bolagets kapitalbehov till och med december 2019 dvs förbi selektering av vaccinkandidat(er), i enlighet med Bolagets nya strategi. Kallelse till extra bolagsstämma den 15 mars 2019 kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Styrelseordförande Michael Wolff Jensen kommenterar:

“Mycket stor erfarenhet, know-how och dokumentation har genererats inom den tekniska tillverkningen av teknologiplattformen Endocine™, vilket kommer att vara till stor nytta inom den nya strategin. Vi har ett omfattande arbete framför oss under året för att bl a selektera de nya vaccinkandidaterna – ett arbete som vi är mycket fokuserade på. Den delvis säkerställda nyemissionen ger möjlighet att uppnå dessa milstolpar och löpande informera om hur det arbetet fortlöper”.

Sammanfattning

 •  Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2019 är aktieägare i Eurocine Vaccines har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 0,11 SEK per aktie (dvs teckningsrelation 5:3).
 •  Teckningsperioden löper från och med den 25 mars till och med den 8 april 2019.
 •  Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 90 procent. En majoritet av Bolagets styrelse och ledning däribland VD Hans Arwidsson och styrelseledamöterna Michael Wolff Jensen, Pär Thuresson och Jan Sandström har ingått teckningsåtaganden. Garantiåtaganden har erhållits från externa investerare om cirka 13,9 MSEK, motsvarande cirka 89,2 procent av Företrädesemissionen.
 •  Eurocine Vaccines största aktieägare och strategiska partner för vaccinanalyser, VisMederi Srl med innehav om 16,1 procent av antalet aktier i Bolaget, har ingått lock-up åtagande till och med juni 2019. 
 •  Eurocine Vaccines har samtidigt upptagit ett brygglån om 3,5 MSEK från part som även ingått garantiåtagande. Brygglånet avses återbetalas med emissionslikviden och brygglånet bedöms vara tillräckligt för Bolagets drift av verksamheten till och med april 2019.  
 •  Likviden från Företrädesemissionen ska primärt användas till att driva verksamheten i enlighet med den nya strategin förbi halvårsskiftet 2019 dvs förbi selektering av vaccinkandidat/-kandidater. Bolagets bedömning är att emissionslikviden, vid teckning om 90 procent i Företrädesemissionen, kommer att täcka Bolagets kapitalbehov till och med oktober 2019 och, vid fullteckning, till och med december 2019.

Bakgrund och motiv

Eurocine Vaccines är ett forskningsbolag inom vacciner. Bolaget har nyligen fastställt en ny strategi för sin verksamhet efter beslut om att avbryta vidare egen utveckling av den nasala vaccinkandidaten Immunose™ FLU efter negativt resultat i oktober 2018 från en omfattande klinisk studie.

Den nya strategin fokuserar på 1) injicerade vacciner för humant bruk och 2) veterinära vacciner där både injicerade och nasala vacciner inkluderas (tidigare fokus på human nasal vaccinering). Bolagets teknologiplattform, Endocine™, har dokumenterat god säkerhet i människa vid nasal vaccinering vid fem genomförda kliniska studier.

Målet under första halvåret 2019 är att identifiera 3–4 vaccinkandidater, genomföra utvärderingsstudier och selektera 1–2 vaccinkandidater lämpliga för fortsatt utveckling. Identifieringen har inletts och selektering av vaccinkandidater beräknas till halvårsskiftet 2019. Första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat tecknades den 31 januari 2019. Förväntade milstolpar under 2019 återges nedan;

 • Identifiera 3-4 vaccinkandidater för utvärdering
 • Etablering av samarbetsavtal avseende utvärdering – första avtalet signerat
 • Start av immunologiska prekliniska studier
 • Resultat från prekliniska studier (immunresponser) med 3-4 vaccinkandidater
 • Selektering av 1-2 vaccinkandidater för fortsatt utveckling (vid halvårsskiftet 2019)
 • Definiera och kommunicera plan för fortsatt utveckling dvs. efter val av vaccinkandidater.

Eurocine Vaccines målsättning är att inleda kliniska fas I/II-studier under 2020, vilket är beroende av val av vaccinkandidater.

Föreliggande kapitalisering om 15,6 MSEK syftar till att finansiera Bolaget för att driva verksamheten i enlighet med den nya strategin förbi halvårsskiftet 2019 dvs förbi selektering av vaccinkandidat(er). Eurocine Vaccines har under februari 2019 upptagit ett brygglån om 3,5 MSEK från part som även ingått garantiåtagande. Brygglånet avses återbetalas med emissionslikviden och brygglånet bedöms vara tillräckligt för Bolagets drift av verksamheten till och med april 2019. 

Vid fullteckning i Företrädesemissionen finansieras Bolaget till och med december 2019 inklusive selektering av två kandidater (förutsatt positiva resultat från prekliniska studier). Bolaget kommer, vid fullteckning, att erhålla en nettolikvid om cirka 11,7 MSEK. Bolaget avser att vid fullteckning använda nettolikviden, inklusive återbetalning av brygglån om 3,5 MSEK, till följande ändamål:

 •  Genomförande av prekliniska studier genom samarbeten och/eller i egen regi till och med juni 2019 (cirka 1,9 MSEK)
 •  Fortsatta prekliniska studier och produktutveckling (t.ex. tillverkning och stabilitetsstudier) under andra halvåret 2019 (cirka 3,2 MSEK)
 •  Slutbetalning och nödvändig rapportering av den genomförda kliniska studien i äldre (cirka 2,8 MSEK)
 •  Övrigt (bolagsledning, administration, patent, marknadsanalys, affärsutveckling, legal rådgivning, etc.) (cirka 3,8 MSEK)

Vid teckningsgrad om 90 procent i Företrädesemissionen behöver ytterligare kapital tillföras under tredje eller fjärde kvartalet 2019 för vidare utveckling av selekterad(e) vaccinkandidat(er). Mer exakta kostnadsuppskattningar för andra halvåret 2019 och för 2020 kommer att kunna göras efter halvårsskiftet när 1–2 vaccinkandidater är selekterade.

Företrädesemissionen

Den 13 februari 2019 beslutade Eurocine Vaccines styrelse, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 15 mars 2019, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2019 är aktieägare i Eurocine Vaccines har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier (det vill säga teckningsrelation 5:3).

Teckningskursen uppgår till 0,11 SEK per ny aktie. Teckningstiden löper under perioden från och med den 25 mars till och med den 8 april 2019. Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer högst 141 481 780 nya aktier att emitteras, motsvararande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 260 367,67 SEK. I samband med och villkorat av Företrädesemissionens genomförande föreslår styrelsen att aktiekapitalet minskas med högst 8 260 367,67 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att få sin ägarandel utspädd med högst 62,5 procent av kapitalet och rösterna men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse för. För aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter eller utan stöd av teckningsrätter, ska tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 19 mars 2019.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden upp till 90 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 14,0 MSEK. Eurocine Vaccines har erhållit teckningsåtaganden om cirka 0,1 MSEK från VD Hans Arwidsson och styrelseledamöterna Michael Wolff Jensen, Pär Thuresson och Jan Sandström, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 13,9 MSEK, motsvarande cirka 89,2 procent av Företrädesemissionen. Eurocine Vaccines största aktieägare och strategiska partner för vaccinanalyser, VisMederi Srl med innehav om 16,1 procent av antalet aktier i Bolaget, har ingått lock-up åtagande till och med juni 2019.

Indikativ tidplan 

15 mars 2019 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
Omkring den 19 mars 2019 Offentliggörande av informationsmemorandum
19 mars 2019 Sista dag för handel i Eurocine Vaccines-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
20 mars 2019 Första dag för handel i Eurocine Vaccines-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
21 mars 2019 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
25 mars – 4 april 2019 Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
25 mars – 8 april 2019 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
Omkring 12 april 2019 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Eurocine Vaccines är Advokatfirman Lindahl.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019.


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eurocine Vaccines, varken från Eurocine Vaccines eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Eurocine Vaccines kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som planeras att publiceras på bland annat Eurocine Vaccines hemsida. Informationsmemorandumet kommer att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Eurocine Vaccines verksamhet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till detta pressmeddelande utan på grundval av den information som kommer att finnas i informationsmemorandumet.

Varken informationsmemorandumet eller informationen i detta pressmeddelande får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.