Eurocine Vaccines företrädesemission övertecknad

Den 4 februari 2020 avslutades teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine Vaccines”) företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen garantiteckning tas i anspråk). Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.

Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 7 februari 2020.

VD Hans Arwidsson kommenterar

”Vi gläds över det stora intresset för vår företrädesemission och vi är tacksamma för de befintliga och nya ägarnas förtroende för den verksamhetsplan bolaget fastställde under oktober 2018 och som vi arbetar så hårt för att fullfölja. Med kapitalet från emissionen kan vi nu fortsätta med högt momentum och verkställa planen. Både nära förestående och långsiktigt värdeskapande aktiviteter ligger framför oss på väg mot att inleda en klinisk studie med en av vaccinkandidaterna under första kvartalet 2021.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av units tecknades av befintliga aktieägare och allmänheten till totalt cirka 24,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 164 procent. Garantiteckning behövde därmed inte tas i anspråk. Totalt nyemitteras 278 777 940 aktier och 278 777 940 teckningsoptioner av serie TO 3 i företrädesemissionen. Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,9 MSEK (inklusive garantiersättning). Totalt cirka 87 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 1 MSEK). De som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 7 februari 2020.

Antal aktier och aktiekapital

När initial företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines att uppgå till 511 092 893 och aktiekapitalet att uppgå till 1 277 732,8969 SEK. Härutöver kommer det finnas 278 777 940 utestående teckningsoptioner av serie TO 3.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av februari 2020.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 3 (ISIN-kod: SE0013668258) är beräknade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market i slutet av februari 2020 eller snarast efter att registrering av företrädesemission har skett hos Bolagsverket. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Eurocine Vaccines under perioden från och med 1 juni 2020 till och med 12 juni 2020. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar innan utnyttjandeperioden börjar. Eurocine Vaccines kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen inte understiga aktiens kvotvärde (0,002500 SEK) vid tidpunkten för aktieteckning.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med företrädesemissionen av units. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Eurocine Vaccines, vänligen kontakta:

Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot

E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com,

Telefon: 070-634 0171.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020.