Eurocine Vaccines förtydligar tidigare offentliggjord information om målen inom sin nya strategi

På förekommen anledning förtydligar Eurocine Vaccines tidigare offentliggjord information om bolagets nya strategi och bakgrunden till den. Frågor besvaras om vad den nya strategin innefattar, om utvecklingsstatusen för Bolagets teknologiplattform med vaccinadjuvanset Endocine™, om hur tidigare resultat påverkar möjligheterna till nya samarbeten samt om den finansiella statusen.

Status inom Bolagets forskning och utveckling

Vilket fokus i forskning och utveckling har Bolaget haft de senaste åren?

Bolagets fokus sedan 2015 har varit human nasal vaccinering med sönderdelat influensaantigen. Bolagets influensavaccin Immunose™ FLU[1] har testats i såväl djur som i människa (både i unga vuxna och i äldre vuxna). I djur visade Immunose™ FLU en signifikant högre immunrespons jämfört med nasalt administrerat influensaantigen som inte innehåller Bolagets adjuvans Endocine™. I människa visade Immunose™ FLU vara säkert och skapade ett influensaspecifikt immunsvar. Emellertid tillförde inte Bolagets adjuvans Endocine™ någon effekt av adjuvanset när det gavs via näsan i de testande doserna tillsammans med sönderdelat influensaantigen (PM 2018-10-02). Bolaget beslutade därför att avbryta vidare utvecklig av Immunose™ FLU (PM 2018-10-22) och kommer därmed inte att ha nasala vacciner för människor inom sina prioriterade områden för fortsatt utveckling (PM 2018-11-05).

Vad innefattar den nya strategin? 

Bolaget planerar, inom ramen för den nya strategin, att använda sin teknologiplattform i injicerade vacciner för människa samt i både nasala och injicerade vacciner för djur (PM 2018-11-05).

Varför förväntar sig Bolaget att den nya strategin kommer att fungera?

Bolaget har visat i prekliniska studier att Bolagets adjuvans Endocine™ förhöjer immunsvaret mot olika antigen efter injektion. Detta har visats i tre olika studier med olika typer av antigen.

Därför är Eurocine Vaccines bedömning att Endocine™ har goda förutsättningar att ge adjuvanseffekt i människa med injicerad vaccinering. Idag har emellertid inga kliniska studier i människa genomförts där adjuvanset utvärderats i ett injicerat vaccin. Sådana studier planerar Bolaget att genomföra som en del av den framtida kliniska utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna.

Bolagets bedömning, att Endocine™ kommer att ge adjuvanseffekt i människa med injicerad vaccinering, baseras på att djurmodellerna bedöms ha större förutsättningar att förutsäga utfallet i människa för injicerade vacciner än för nasala vacciner. Det finns vissa fysiologiska skillnader i den näs-associerade lymfvävnaden mellan människa och djur som skulle kunna vara en förklaring till att djur behöver ett adjuvans vid nasal vaccinering, medan människor kan skapa ett immunsvar vid nasal administrering även utan adjuvans. Dessa skillnader bedöms inte relevanta vid injicerad vaccinering.

Vidare är Bolagets bedömning att nasal och injicerad vaccinering har goda förutsättningar att fungera i djur. Den bedömningen baseras på att Bolagets adjuvans har utvärderats i djurmodeller och där visat sig kunna förhöja immunsvaret mot flera vaccinantigen, både vid nasal administrering och vid injektion.

Vilka styrkor har Bolaget idag som stöder den nya strategin?

• Teknologiplattformen har visats vara säker i människa i mer än 400 försökspersoner.

• Teknologiplattformen fungerar prekliniskt i djur både som injicerat och nasalt adjuvans.

• Teknologiplattformen är kompatibel med vaccinantigen[2] från flera olika sjukdomsframkallande virus och bakterier.

• Teknologiplattformen är kompatibel med olika typer av vaccinantigen, till exempel olika struktur, storlek eller kemi.

• Olika lipidformuleringar[3] har studerats och utgör möjliga adjuvanskandidater.

• Omfattande erfarenhet av vaccinindustrin har ackumulerats hos ledning och styrelse.

• Omfattande teknologisk know-how har ackumulerats hos ledning, personal och kontraktsutvecklare.

Tidplan och målsättningar inom den nya strategin

Hur ser de olika stegen ut i tidplanen och vad är de uppskattade kostnaderna?

Inom ramen för Eurocine Vaccines nya strategi, där Bolaget i sin fortsatta verksamhet ska fokusera på de två områdena 1) injicerade vacciner för humant bruk samt 2) nasala och injicerade veterinära vacciner, har Bolaget satt följande mål för verksamheten under det första halvåret 2019:

•       Identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden, och

•       Selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling, baserat på medicinskt behov, marknadspotential inklusive intellectual property (IP) status och preklinisk utvärdering (PM 2018-11-05).

Identifiera vaccinkandidater och etablera samarbetsavtal[4]

Bolaget har påbörjat identifieringen av samarbetsparter med möjliga vaccinkandidater och det beräknas pågå till slutet av januari 2019. Bolagets målsättning är att ha ingått 3–4 samarbetsavtal avseende utvärdering av vaccinkandidater i slutet av februari 2019.

Bolagets kostnad för identifiering av vaccinkandidater omfattas av Bolagets löpande kostnader, men ytterligare utgifter avseende marknadsanalyser beräknas uppgå till cirka 0,3 miljoner SEK.

Genomföra prekliniska studier

När ett samarbetsavtal är signerat kan de prekliniska studierna starta. De prekliniska studierna av 3–4 vaccinkandidater, inom 2–4 terapeutiska områden, beräknas pågå i 4–6 månader. Denna selektering beräknas ske vid halvårsskiftet 2019. Den prekliniska utvärderingen omfattar till exempel resultaten från de prekliniska studierna ovan, teknisk genomförbarhet och om det finns en etablerad immunologisk respons som kan ge en indikation om vaccinets förebyggande effekt mot sjukdom.

Den externa kostnaden (utöver Bolagets löpande kostnader) beräknas uppgå till cirka 0,5 miljoner kronor för varje vaccinkandidat, där Eurocine Vaccines andel av kostnaden förhandlas som en del av respektive samarbetsavtal (PM 2018-11-05). När dessa studier är slutförda kommer 1–2 vaccinkandidater att selekteras för vidare preklinisk utveckling.

Vad händer om de prekliniska studierna visar positivt resultat?

Om de prekliniska studierna visar positivt resultat kommer Bolaget att gå vidare med 1–2 selekterade vaccinkandidater (PM 2018-11-05). Selekteringen kommer att genomföras baserat på en sammanvägning av medicinskt behov, marknadspotential inklusive intellectual property (IP) status och preklinisk utvärdering. Studierna kan komma att fortsätta under tidigare signerade samarbetsavtal, alternativt kan Bolaget behöva ingå nya samarbetsavtal med parter för de fortsatta studierna.

Vad händer om de prekliniska studierna visar negativt resultat?

Bolaget bedömer att studier på 3–4 vaccinkandidater bör säkerställa att minst en kandidat kommer att uppfylla kriterierna för vidare utveckling. Beroende på hur resultaten ser ut, kan det finnas grund för vidare studier även om ingen av kandidaterna visar tillräckligt lovande resultat i de första studierna. Om resultaten är entydiga och visar att adjuvanset inte fungerar tillräckligt väl i injicerade vacciner i människa eller djur eller i nasala vacciner i djur kan Bolaget komma att besluta om att avbryta utvecklingen av injicerade vacciner för människor och djur och/eller av nasala vacciner för djur.

Hur påverkas möjligheterna till samarbeten av att tidigare studier i människa inte visat någon effekt av adjuvanset vid nasal vaccinering?

Enligt Bolagets nya strategi kommer Bolaget framöver att fokusera på injicerad vaccinering i människa samt nasal och injicerad vaccinering i djur. Bolagets tidigare strategi och nuvarande strategi fokuserar således på olika områden och mot bakgrund av detta är Bolagets bedömning att tidigare studieresultat inte kommer att påverka potentiella framtida samarbeten.

Vidare är det Bolagets bedömning att det finns intresse för den nya strategin hos parter med möjliga vaccinkandidater. Diskussioner och avtalsförhandlingar om samarbete pågår. Det finns dock alltid en risk att inte få till stånd samarbeten till acceptabla villkor. Den risken är emellertid betydligt mindre i detta skede än vid exempelvis licensförhandlingar, eftersom kostnader och villkor i denna typ av avtal rör sig om betydligt mindre summor.

Fortsatt utveckling inom den nya strategin efter juni 2019

När beräknas den fortsatta prekliniska utvecklingen påbörjas?

Om Bolaget kan uppvisa goda prekliniska resultat vid halvårsskiftet 2019 beräknar Bolaget att den fortsatta prekliniska utvecklingen kan påbörjas i tredje kvartalet 2019.

När kan en ny produkt gå in i fas I/II?

Innan specifika vaccinkandidater är selekterade är det svårt att uppskatta den exakta tiden för den fortsatta prekliniska utvecklingen och när en ny produkt kan gå in i fas I/II. Dessa tidslinjer är beroende av vilka vaccinkandidater Bolaget väljer att gå vidare med, till exempel om det är ett vaccin för människa eller djur, om det är en förbättring av ett existerande vaccin eller om det är ett helt nytt vaccin. Målsättningen är att en fas I/II för ett veterinärvaccin kan påbörjas under första halvåret 2020 och att ett injicerat vaccin för människor kan påbörjas under andra halvåret 2020.

Hur stora är kostnaderna innan en ny produkt kan gå in i fas I/II?

Den externa kostnaden för de prekliniska studierna under andra halvåret av 2019 uppskattar Bolaget uppgå till 0,5–1 miljon kronor per vaccinkandidat. Kostnader för produktutveckling (t.ex. tillverkning och stabilitetsstudier) tillkommer. Dessa kostnader uppskattas till cirka 2 miljoner kronor per vaccinkandidat under andra halvåret 2019. Mer exakta kostnadsuppskattningar kommer att kunna göras när de 1–2 vaccinkandidaterna är selekterade.

Finansiell status och kapitalbehov

Kan Bolaget få intäkter innan fas II?

Inom utveckling av förebyggande vacciner är den första humanstudien (eller den första kliniska studien i rätt djurslag när det gäller veterinärvacciner) normalt en fas I/II studie, d.v.s. studien dokumenterar både säkerhet (fas I) och en första indikation om vaccinet kan förväntas ha förebyggande effekt mot sjukdom (fas IIa). Med entydigt goda resultat från en första fas I/II-studie bedömer Bolaget att det finns goda möjligheter att sluta ett intäktsbringande avtal.

Hur ser aktuell kassa och bank ut?

Kassan var 7,6 miljoner SEK vid utgången av september 2018 och 5,8 miljoner SEK vid utgången av oktober.

Hur länge räcker kassan för att bedriva verksamheten med nuvarande strategi?

Kassaflödesmässigt täcker den befintliga kassan verksamhetens kostnader in i februari 2019.

Vilka kostnadsbesparingar kommer Bolaget att göra?

Bolaget har hela tiden haft en mycket låg fast kostnadsnivå. Därtill kommer utvecklingsaktiviteter hos Bolagets kontraktsutvecklare. Aktivitetsnivån hos kontraktsutvecklare kommer att minska kraftigt när alla kostnader har tagits för den nyligen genomförda kliniska studien i äldre vuxna. Vidare kommer antalet anställda att minska som en del av kostnadsgenomgången, men nyckelkompetenser för den nya strategin behålls. Därefter kommer baskostnaden att vara 500–600 tusen SEK per månad plus specifika utvecklingskostnader hos kontraktsutvecklare. Denna kostnadsnivå budgeteras från och med april 2019, jämför ovan för specifika kostnader enligt den nya strategin.

Hur stort är kapitalbehovet för att genomföra den nya strategin?

För att finansiera Bolagets plan för första halvåret 2019 enligt den nya strategin, behöver Bolaget 6,1 miljoner SEK enligt budget.

Finansiering

När är teckningstiden för de utestående teckningsoptionerna?

Ytterligare kapital förväntas från optionsinlösen som sker under perioden 26 november till 7 december 2018.

Hur mycket kapital kan inflyta om samtliga optionsinnehavare väljer att teckna sig för aktier med nuvarande kurs? 

Skulle stängningskursen från den 7 november, 0,44 SEK, ligga till grund för inlösenpriset på optionen, med 30 % rabatt, skulle optionsinlösen ske på 0,308 SEK och 4,3 miljoner SEK genereras vid fullständig inlösen. Skulle optionsinlösen ske på 0,44 SEK, efter en 30 % rabatt på ett volymvägt snittpris om 0,62 SEK skulle 6,1 miljoner SEK genereras vid fullständig inlösen. Styrelsen gör bedömningen att befintlig kassa, tillsammans med optionsinlösen på 0,44 SEK, innebär att Bolaget kommer att ha tillräckliga finansiella resurser för att driva verksamheten i enlighet med den nya strategin till halvårsskiftet 2019.

Vad är Bolagets plan om inte tillräckligt kapital flyter in från optionsinlösen?

Bolagets bedömning är att nuvarande kassa inte är tillräcklig för att finansiera Bolagets verksamhet under de kommande tolv månaderna. Bolaget bedriver ett kontinuerligt arbete med att hitta finansieringsalternativ. Detta arbete inkluderar bland annat förhandlingar med nya investerare, långivare, potentiella affärspartners och eventuella framtida nyemissioner för att säkerställa resurser för den fortsatta utvecklingen. Det är styrelsens utgångspunkt att kombinationen av nyemission på acceptabla villkor och nivåer och minskade kostnader ska möjliggöra för Bolaget att fortsätta driva verksamheten.

Kort historisk tillbakablick

Eurocine Vaccines noterades 2006 baserat på affärsidén att utveckla patentskyddade nasala vacciner som fyller ett stort medicinskt behov baserat på en unik vaccinteknologi som hade genomgått tester på både djur och människor. Teknologin, idag benämnd Endocine™, möjliggör en effektiv och skonsam vaccinering genom näsan med hjälp av endogena (kroppsegna) tillsatser, vilket har en speciell fördel vid influensavaccinering, då vaccinet ger ett bredare skydd än vid injicering.

En första klinisk studie[5] och en mycket framgångsrik skyddsstudie i iller genomfördes. Iller är den mest efterfrågade djurmodellen inom influensavaccinering. Trots dessa goda resultat kunde inget godtagbart licensavtal slutas med något vaccinbolag, utan Bolaget slöt ett leveransavtal med en antigenleverantör för att kunna genomföra utvecklingsarbete och fortsatta kliniska studier på egen hand.

Sedan dess har Bolaget genomfört ytterligare två kliniska studier inom influensa. Sammanlagt har mer än 400 försökspersoner nu fått Endocine™, vilket dokumenterar god säkerhet för människa. Vidare har en mycket stor erfarenhet, know-how och dokumentation genererats inom den tekniska tillverkningen av teknologiplattformen Endocine™, vilket kommer att vara till stor nytta inom den nya strategin.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.


[1] Bolagets influensavaccin Immunose™ FLU består av både ett antigen och av Bolagets adjuvans Endocine™. Antigen är det ämne som ska härma t.ex. ett virus och framkalla en reaktion i immunförsvaret som skapar skydd mot sjukdomen. Adjuvans är ett ämne som ökar effekten av antigenet, dvs. får immunförsvaret att reagera starkare och därmed förbättrar skyddet mot sjukdomen.

[2]  Antigen är det ämne i ett vaccin som ska härma t.ex. ett virus och framkalla en reaktion i immunförsvaret som skapar skydd mot sjukdomen.

[3]  Lipider är fettämnen. Lipidformulering är ett läkemedel eller en del av ett läkemedel som är sammansatt av fettämnen och framställt enligt en definierad metod.

[4]  Diskussioner och avtalsförhandlingar pågår om samarbeten med parter som innehar vaccinkandidater. Bolaget kan komma att ingå samarbetsavtal med t.ex. en ren antigenleverantör, med vaccinbolag som potentiell framtida kommersiell partner, med universitet eller annan organisation.

[5]  Med inaktiverat helvirus som influensantigen