Eurocine Vaccines genomför företrädesemission av units till ett värde om ca 40 mkr

Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ)(”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) ämnar kalla till extra bolagsstämma den 10 november 2017 och föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra en emission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit kommer att bestå av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption.

Styrelsen har för avsikt att med stöd av bemyndigandet besluta om Företrädesemissionen inom en vecka efter det att den extra bolagsstämman har hållits. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att fatta beslut om Företrädesemissionen med följande villkor. Befintliga aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Eurocine Vaccines kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Hur många uniträtter som kommer att krävas för att teckna en unit kommer att bestämmas av styrelsen vid emissionsbeslutet.

Teckningskursen för varje unit i Företrädesemissionen kommer att fastställas utifrån en rabatt[1] på minst 20% mot den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under den tvåveckorsperiod som föregår styrelsens beslut om nyemission av units. Teckningskursen kan dock i inget fall understiga 2,34 kronor per unit. Antalet nyemitterade units i Företrädesemissionen kommer att vara det antal som, baserat på den enligt ovan fastställda teckningskursen, inbringar ett belopp som totalt motsvarar en teckningslikvid om ca 40 mkr. Vid full teckning tillförs Eurocine Vaccines ca 40 mkr före emissionskostnader.

För att säkerställa att Företrädesemissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Eurocine Vaccines ingått avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare om sammanlagt ca 32 mkr, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet.

Styrelsemedlemmen Pär Thuresson äger 387 500 aktier och avser att teckna hela sin pro rata-andel i emissionen. Styrelsemedlemmen Jan Sandström äger 150 000 aktier och avser att teckna halva sin pro rata-andel i emissionen.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas fredagen den 10 november 2017 kl. 10.00. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under kommande influensasäsong, 2017/2018.

Syftet med Företrädesemissionen är därför att tillföra finansiella medel för att kunna genomföra den planerade kliniska studien samt att driva verksamheten vidare. Parallellt fortsätter Eurocine Vaccines det strukturerade arbetet att finna och välja rätt partner för samarbete kring de senare faserna av utvecklingen.

Villkor för teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen

Bemyndigandet ger även styrelsen rätt att inom ramen för Företrädesemissionen emittera teckningsoptioner som en del av den unit som ska ges ut. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 % av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under perioden 12 november 2018 till 23 november 2018. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 26 november 2018 till 7 december 2018. Det är styrelsens avsikt att teckningsoptionerna ska noteras och tas upp till handel på Aktietorget med start under det första kvartalet 2018.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

13 oktober 2017 Kallelse till extra bolagsstämma 
10 november 2017 Extra bolagsstämma 

17 november 2017 Formellt styrelsebeslut angående företrädesemission
21 november 2017 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt 
22 november 2017 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter 
23 november 2017 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter 
24 november 2017 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
28 november t.o.m. 12 december 2017 Teckningsperiod 
28 november t.o.m. 8 december 2017 Handel i uniträtter
28 november fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket, Handel i betalda tecknade units (BTU) 
14 december 2017 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Ändring av Bolagets bolagsordning

Styrelsen avser vidare föreslå att bolagsstämman beslutar att ändra lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) från att aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor till att vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor samt från att antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 till att vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman kommer att hållas fredagen den 10 november 2017 kl. 10.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum Air (entréplanet), i Solna. Fullständig kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 13 oktober 2017.


[1] Med rabatt avses här rabatt mot TERP (Theoretical Ex-Rights Price), dvs. den teoretiska aktiekursen efter avskiljning av teckningsrätterna.