Eurocine Vaccines genomför garanterad företrädesemission om 23,1 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) har fattat beslut om att genomföra en nyemission om högst 23,1 mkr med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom garantiåtaganden. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning inför en klinisk studie med det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU.

Villkoren i nyemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 2,65 kronor. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 14 april till och med den 28 april 2015. Vid full teckning tillförs Eurocine Vaccines 23,1 mkr före emissionskostnader. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom garantiåtaganden.

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och ändring av bolagsordningen. Aktieägarna kallas därför till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 1 april 2015. Kallelse till bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner. Bolagets huvudprojekt är det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU som har visat god säkerhet i människa och stark skyddseffekt i djurstudier. Nästa steg för Immunose™ FLU är en klinisk studie för att med en egen produkt visa säkerhet och immunrespons med den antigentyp som idag är vanligast förekommande på marknaden.

Studien väntas öka värdet på projektet markant. Syftet med emissionen är därför att tillföra finansiella medel för att kunna genomföra det nödvändiga prekliniska för-beredelsearbetet och starta den kliniska studien samt att driva verksamheten vidare.

Villkor i nyemissionen
Företrädesemissionen innebär att Eurocine Vaccines aktiekapital ökas med högst 1 743 455 kronor genom att högst 8 717 273 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Eurocine Vaccines har rätt att teckna två (2) nya aktier för varje tre (3) befintliga aktier i bolaget.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp. I tredje hand skall fördelningen ske till garanter av emissionen.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 10 april 2015. Teckning ska ske från och med den 14 april till och med den 28 april 2015. Teckningskursen har fastställts till 2,65 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Eurocine Vaccines 23,1 mkr före emissionskostnader.

Emissionen fullt garanterad
För att säkerställa att emissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Eurocine Vaccines ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om sammanlagt 23,1 mkr, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
4 mars 2015 Kallelse till extra bolagsstämma
1 april 2015 Extra bolagsstämma
8 april 2015 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter
9 april 2015 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
10 april 2015 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
14 april Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum
14 t.o.m. 28 april 2015 Teckningsperiod
14 t.o.m. 24 april 2015 Handel i teckningsrätter
4 maj 2015 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB kallas till extra bolagsstämma den 1 april 2015 kl. 14.00 på Scandic Järva Krog. Fullständig kallelse kommer att finnas i separat meddelande.

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med nyemissionen.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.