Eurocine Vaccines genomför riktad kvittningsemission för ett lån om c:a 0,8 MSEK

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Bolaget”) styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 14 december 2017, beslutat att genomföra en riktad emission av 445 500 aktier till Recall Capital Nordic AB med betalning genom kvittning av ett lån om 820 165,50 kronor. Syftet med emissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital.

Teckningskursen per aktie fastställdes till 1,841 kr. Beslutet innebär att högst 445 500 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar med högst ca 50 914,29 kronor. Efter emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 67 919 609 och aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till ca 7 762 241,48 kronor.

Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på marknadsmässiga villkor och att emissionen är till fördel för alla befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2018.