Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 december 2018, genomföra en riktad nyemission av aktier till två professionella investerare om cirka 2,4 miljoner kronor (”MSEK”). Styrelsen har även beslutat att uppta ett brygglån från en professionell investerare om 2 MSEK. Sammanlagt motsvarar detta ett kapitaltillskott om 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det är styrelsens bedömning att det kapital som inbringas kommer att ge Bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter, innan en mer långsiktig finansiering genomförs. Intresset för den riktade emissionen var omfattande och översteg det antal aktier som bolaget enligt sitt bemyndigande har rätt att nyemittera. I samband med Kapitaliseringen har Bolagets styrelse, ledning samt storägare VisMederi Srl ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive innehav.

Kombinerad kapitalisering

Den kombinerade kapitalisering Eurocine Vaccines nu genomför består av en riktad nyemission av aktier om cirka 2,4 MSEK, samt ett brygglån om 2 MSEK (”Kapitaliseringen”). Eurocine Vaccines tillförs därmed totalt cirka 4,4 MSEK, före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,4 MSEK. Övriga väsentliga villkor anges nedan i detta pressmeddelande. Kapitaliseringen genomförs efter styrelsebeslut, där den riktade emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 december 2018. Intresset för den riktade emissionen var omfattande och översteg det antal aktier som bolaget enligt sitt bemyndigande har rätt att nyemittera. Styrelsen bedömer att Kapitaliseringen kommer att ge Bolaget finansiellt utrymme att öka takten i utvecklingsarbetet för att effektivt driva verksamheten mot nära förestående värdeskapande aktiviteter på ett tidsbesparande sätt.

Tecknare i den riktade nyemissionen är Fårö Capital AB och Eastbridge Capital AB. Brygglånegivare är Formue Nord Markedsneutral A/S.

Motiv till Kapitaliseringen och avsteg från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med denna kapitalisering, och motivet för avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, är att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnadsoptimalt och flexibelt sätt, vilket av styrelsen bedöms vara förmånligt för aktieägarna. Det är styrelsens bedömning att Eurocine Vaccines härigenom kan genomföra flera värdehöjande aktiviteter, bland annat kopplat till den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och vidareutvecklade avtal med ägarna till vaccinkandidaterna utformade för det fortsatta utvecklingsarbetet och kommersialiseringen, innan en mer långsiktig finansiering genomförs.

Styrelsen har för avsikt att genomföra en sådan finansiering i början av 2020, som kommer att vara utformad för att mer långsiktigt säkra finansieringen för Bolagets fortsatta utveckling under 2020 samt – i ett längre perspektiv – potentiellt genomförande av klinisk studie. Styrelsen avser att löpande utvärdera olika möjligheter och tillvägagångssätt för denna finansiering, med målsättningen att den ska täcka Bolagets kommunicerade rörelsekapitalbehov om netto cirka 20 MSEK till åtminstone fjärde kvartalet 2020. Härefter finns enligt styrelsen ytterligare ett kapitalbehov för att genomföra en klinisk studie med början runt årsskiftet 2020/2021. Styrelsens uppskattning är att kostnaderna för framtida kliniska studier uppgår till cirka 30-35 MSEK. Denna uppskattning är dock svår att fastställa mer exakt i dagsläget eftersom den är avhängig bland annat villkoren för klinisk utveckling med respektive vaccinantigenägare och andra faktorer.

Många intressenter inom vaccinmarknaden söker aktivt efter medel att möta de stora behoven av förbättrade vacciner, särskilt i speciella populationer såsom barn och äldre. I det sammanhanget är teknologin utvecklad av Eurocine Vaccines väl positionerad och erbjuder flera konkurrenskraftiga egenskaper. Den kapitalisering om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor som vi nu genomför kommer att tillföra Eurocine Vaccines kapital på ett kostnadsoptimalt, flexibelt och förmånligt sätt för aktieägarna. Vi bedömer att Eurocine Vaccines härigenom kan genomföra flera värdehöjande aktiviteter i närtid. Här märks bland annat fortsatt utveckling av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt vidareutvecklade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling, innan en mer långsiktig finansiering av våra planerade aktiviteter genomförs, säger Hans Arwidsson, VD.

Den riktade nyemissionen av aktier

Den riktade nyemissionen omfattar 20 000 000 nya aktier till en teckningskurs om 0,1187 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 2,4 MSEK före emissionskostnader. Av aktierna tilldelas 16 840 000 till Fårö Capital AB och 3 160 000 till Eastbridge Capital AB. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och grundas på aktiens genomsnittliga omsättningsviktade kurs under de senaste 10 handelsdagarna inför beslutet om nyemission med en rabatt om cirka 10 procent. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,6 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Eurocine Vaccines efter nyemissionen. Antalet utestående aktier ökar med 20 000 000 stycken, från 212 314 953 stycken till 232 314 953 stycken, och aktiekapitalet ökar med 50 000,026 SEK, från 530 787,6585 SEK till 580 787,6845 SEK.

I syfte att möjliggöra delleverans av aktier till investerarna i den riktade nyemissionen har huvudägaren i Bolaget, VisMederi Srl, med undantag från ingången utfästelse om lock-up, lånat ut 13 652 101 aktier till Sedermera Fondkommission. De utlånade aktierna kommer att återlämnas till långivaren så snart nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket och aktierna har bokats ut via Euroclear. Aktielånet medför att VisMederi Srl tillfälligt kommer att passera flaggningsgränsen om 5 % av röster och kapital i Bolaget.

Brygglånet

Eurocine Vaccines har inom ramarna för Kapitaliseringen säkrat en bryggfinansiering med Formue Nord Markedsneutral A/S. Brygglånet uppgår till totalt 2 MSEK. Lånet löper tills det återbetalas, men som längst till den 31 mars 2020. Lånet löper med en månatlig ränta om 2,5 procent för varje påbörjad 30-dagarsperiod. Upplupen ränta är inte kumulativ (s.k. ”ränta på ränta”).

Utfästelse om lock up

Inför Kapitaliseringen, har Eurocine Vaccines styrelse, ledning samt storägaren VisMederi Srl ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive innehav. Detta motsvarar en sammanlagd lock-up gällande cirka 8 procent av Bolagets röster och kapital. Dessa avtal löper fram till och med den 31 mars 2020.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med Kapitaliseringen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019.