Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget

Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att bolaget i sin fortsatta verksamhet ska fokusera på två strategiska områden, injicerade vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner.

Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att bolaget i sin fortsatta verksamhet ska fokusera på två strategiska områden:

  • Injicerade vacciner för humant bruk
  • Nasala och injicerade veterinära vacciner

Strategin omfattar användning av bolagets teknologiplattform (Endocine och andra lipidformuleringar) som en adjuvansteknologi[1] för utveckling av injicerade humana och veterinära vacciner. Det omfattar utveckling av vacciner mot virus, bakterier, cancer och allergier och är inte begränsat av sjukdomar som överförs via slemhinnorna. För veterinära vacciner kan teknologin även utvärderas som ett nasalt adjuvans.

Den nya strategins styrkor bygger på befintlig kunskap och erfarenhet i bolaget:

  • Teknologiplattformen har visats vara säker i människa.
  • Teknologiplattformen fungerar prekliniskt både som injicerat och nasalt adjuvans.
  • Teknologiplattformen är kompatibel med vaccinantigen från flera olika sjukdomsframkallande virus och bakterier.
  • Teknologiplattformen är kompatibel med olika typer av vaccinantigen till exempel olika struktur, storlek eller kemi.
  • Olika lipidformuleringar har studerats och utgör möjliga adjuvanskandidater.
  • Omfattande erfarenhet av vaccinindustrin har ackumulerats.
  • Omfattande teknologisk know-how har ackumulerats.

Ytterligare information om bakgrunden finns i en bifogad pdf.

Bolaget genomför en noggrann kostnadsgenomgång för att anpassa organisation och aktiviteter efter den nya strategin. Kassan i bolaget var vid utgången av september 2018 7,6 miljoner kronor.

En mer detaljerad presentation av potential, produktkandidater och tidslinjer för utvecklingsarbetet kommer att ske vid en aktieägar- och pressträff måndagen den 5e november i Redeyes lokaler, Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm, där intresserade är välkomna att ställa frågor till ledning och styrelserepresentanter.

Tidpunkt för träffen kommer att meddelas senare.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2018.


[1]  Teknologi som förstärker effekten av vacciner.