Eurocine Vaccines – information avseende bolagets finansiella ställning och likviditet samt strategisk översyn av verksamheten

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) meddelar idag en uppdatering rörande Bolagets finansiella ställning och likviditet. Bolaget kan inte med säkerhet fastslå att Bolaget har tillräckligt rörelsekapital under de kommande tre månaderna utan gör bedömningen att kapitalet täcker nödvändiga kostnader till slutet av juli 2023. Styrelsen och ledningen har beslutat om att genomföra en strategisk översyn för att kunna inhämta rörelsekapital och maximera aktieägarvärdet under rådande förutsättningar.

Eurocine Vaccines har tidigare presenterat en uppdaterad strategi för sin portfölj av avancerade vaccinkandidater för att snabbare nå en större marknad med mRNA-baserade vaccinkandidater mot klamydia och HSV-2. Besluten är en följd av bland annat enastående resultat för HSV-2-kandidaten. Under året har Bolaget arbetat aktivt med att minska sin kostnadsbas, vilket bland annat inkluderat en översyn av kostnader kopplat till förvaltning, lokaler med mera.

Styrelsen har analyserat Bolagets kapitalbehov och bedömer att Bolaget är i behov av ytterligare finansiering eller strukturaffär för att kunna hantera behovet av rörelsekapital och fortsatt avancera portföljen av vaccinkandidater.

Bolagets ledning och styrelse har under våren sonderat alternativ, med bland annat Bolagets huvudägare och externa kvalificerade investerare, för att ta in kapital genom företrädesemission. Styrelsen gör dock bedömningen att det inte råder förutsättningar för att, i tillräcklig omfattning, skriftligen säkerställa kapital inför en emission, givet utkomsten av marknadssonderingen och det rådande marknadsklimatet. Samtidigt kan inte Bolaget med säkerhet fastslå att Bolaget har tillräckligt rörelsekapital under de kommande tre månaderna utan gör bedömningen att kapitalet täcker nödvändiga kostnader till slutet av juli 2023.

Styrelsen och ledningen har därför beslutat om att genomföra en strategisk översyn av andra möjligheter för att kunna inhämta rörelsekapital och maximera aktieägarvärdet under rådande förutsättningar. Bolagets arbete är inriktat på att säkerställa finansiell flexibilitet och handlingsfrihet till bästa möjliga villkor i en utmanande marknad där affärsmöjligheter också uppstår. Flera möjligheter utvärderas nu av Bolaget som däribland inkluderar dialoger om strategiska partnerskap alternativt försäljningar av kandidater samt möjligheter för ett omvänt förvärv. Styrelse och ledning utvärderar också andra alternativ för nyemission i syfte att kunna exekvera den strategiska översynen under den kommande perioden.

Under tiden som den strategiska översynen pågår pausas utvecklingen i Bolaget. Inga garantier kan lämnas avseende utfallet av den strategiska översynen. Eurocine Vaccines åtar sig inga skyldigheter att göra några ytterligare offentliggöranden avseende den strategiska översynen förrän slutliga beslut har fattats av Bolagets styrelse, dock med förbehåll för vad som gäller för löpande informationsgivning.

Denna information är insiderinformation som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023.