Eurocine Vaccines ingår avtal med Spixia Biotechnology om utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar härmed att bolaget ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”). Avtalet följer de villkor som kommunicerades i maj 2020, vilket ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

  • Det är mycket glädjande att vi nu nått ett fullständigt samarbetsavtal med Spixia Biotechnology för utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin. Samarbetsavtalet är en viktig milstolpe och vi kan nu accelerera arbetet med klamydiavaccinkandidaten för att påvisa dess stora potential. Vi avser att löpande kommunicera utveckling och tidsplan för aktieägare och marknaden inför vaccinkandidatens första kliniska prövning, säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines.

  • Vi är övertygade om att detta samarbetsavtal kommer generera goda framsteg och ser nu fram emot den kommande utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Förebyggande vacciner mot klamydia saknas på marknaden idag, vilket är ett stort och växande problem. Följaktligen skulle ett framgångsrikt vaccin skapa betydande försäljningsvärden, säger Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology.

Bakgrund

Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology har samarbetat kring klamydiavaccin sedan april 2019 och har genomfört två framgångsrika prekliniska studier under samarbetet. I november 2019 ingick parterna en avsiktsförklaring om att utarbeta ett avtal som ska reglera det framtida samarbetet, vilket bland annat inkluderar affärsvillkor och finansiella betingelser för utveckling, tillverkning och kommersialisering av ett klamydiavaccin. I maj 2020 ingick parterna en mer omfattande avsiktsförklaring, ett så kallat Term Sheet, som beskrev icke-bindande huvudsakliga villkor för ett framtida avtal. Eurocine Vaccines meddelar idag att parterna nu ingått det bindande forsknings- och samarbetsavtalet, med de villkor som beskrevs i Term Sheet.

Huvudsakliga villkor för avtalet

Eurocine Vaccines leder utvecklingsarbetet inom ramen för samarbetet och ansvarar för bland annat kliniska studier, regulatoriska frågor och affärsutveckling. Eurocine Vaccines bär alla kostnader relaterade till utveckling, tillverkning och kommersialisering av klamydiavaccinet fram tills ett avtal med tredje part ingås. Eurocine Vaccines målsättning är att den tredje parten övertar kostnaderna för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen. Vidare ska intäkterna från en eventuell utlicensiering, beviljande av rättigheter till eller försäljning av en vaccinkandidat till tredje part fördelas mellan Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology. Intäktsfördelningen mellan parterna varierar baserat på i vilket skede av den pre-kliniska eller kliniska utvecklingen som projektet utlicensieras. Eurocine Vaccines andel av intäkterna ökar ju längre fram i utvecklingsprocessen som utlicensiering sker, och uppgår till 30–50 procent i preklinisk fas och 78–93 procent när resultat från kliniska prövningar föreligger. Spixia har en rätt till royalty på Eurocine Vaccines egen nettoförsäljning av ett godkänt klamydiavaccin om sådan skulle uppkomma.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020.

 

Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge skydd till 2031. Huvudkontoret ligger i Örebro.