Eurocine Vaccines ingår avtal om säkerställande av inlösen av teckningsoptioner serie TO 3 samt utfästelse om lock-up

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avtalat om säkerställande av teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) inför den lösenperiod som kommer att pågå mellan den 1 och 12 juni 2020. Bolaget har avtalat om garantiteckning avseende TO 3 (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) från Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) om cirka 27,5 procent av emissionsvolymen för TO 3. Vidare har Eurocine Vaccines ingått teckningsförbindelser om ytterligare cirka 0,5 procent med styrelse och ledning. Sammantaget har Eurocine Vaccines därmed avtalat om teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande cirka 28 procent av emissionsvolymen för TO 3. I samband med säkerställandet har Bolagets styrelse, ledning samt större ägare VisMederi Srl ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive aktieinnehav (cirka 4 procent av total andel kapital och röster i Bolaget).

VD Hans Arwidsson kommenterar:

”Vi säkerställer nu en del av kapitalet för vår verksamhetsutveckling, vilket gör att vi kan fokusera på våra värdedrivande målsättningar. Dessa inkluderar i närtid avtalet med Spixia kring klamydiavaccinkandidaten och förberedande aktiviteter inför klinisk studie.”  

Kortfattat om teckningsoptioner av serie TO 3

Styrelsen i Eurocine Vaccines beslutade den 7 januari 2020 att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 19 december 2019, emittera totalt 278 777 940 teckningsoptioner av serie TO 3. Under den kommande nyttjandeperioden har innehavare av TO 3 möjlighet att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Eurocine Vaccines. Varje aktie tecknas till ett pris som uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period om tio handelsdagar som slutar den 29 maj 2020. Optionsinnehavare kommer att ha möjlighet att nyttja TO 3 från och med den 1 juni 2020 till och med den 12 juni 2020, alternativt sälja dem senast den 10 juni 2020. Teckningskursen ska inte understiga aktiens kvotvärde. TO 3 som inte nyttjats senast den 12 juni 2020 förlorar sitt värde. Fastställd teckningskurs samt information om hur innehavare går tillväga för att nyttja TO 3 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt på Bolagets (www.eurocinevaccines.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor innan nyttjandeperioden inleds.

Top-down-garanti och teckningsförbindelser avseende TO 3

Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 28 procent av emissionsvolymen för TO 3. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 0,5 procent (upp till cirka 160 TSEK eller det lägre maximala teckningsbelopp som innehavda TO 3 berättigar till) och garantiåtagandet motsvarar cirka 27,5 procent (motsvarande maximalt 76 663 933 aktier i Bolaget. Åtagandet ska dock inte överstiga 10 MSEK). Garantiåtagandet (top down) har erhållits av Formue Nord och teckningsförbindelserna har erhållits av styrelse och ledning. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garantiteckningen är en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om TO 3 nyttjas till cirka 72,5 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 27,5 procent (åtagandet ska dock inte överstiga 10 MSEK) upp till fulltecknad TO 3. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 3 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 3 inte nyttjas av befintliga innehavare. För garantiteckningen utgår en kontant premieersättning om 15 procent av garanterat belopp.  För det fall garantin aktiveras kommer teckning av aktier från Formue Nord i praktiken att ske genom en riktad nyemission som genomförs efter att nyttjandeperioden har avslutats för TO 3.  Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen för TO 3 och endast i den omfattning TO 3 inte nyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsens storlek (motsvarande maximalt 76 663 933 aktier i Bolaget. Åtagandet ska dock inte överstiga 10 MSEK).

Lock-up

Styrelse, ledning samt större ägare VisMederi Srl har gentemot Sedermera Fondkommission ingått avtal om lock-up. Avtalen innebär att respektive part inte utan skriftligt medgivande från Sedermera Fondkommission får avyttra aktier fram till och med 2020-12-31. Åtagandena avser 100 procent av respektive parts samlade aktieinnehav i Bolaget (inkluderande aktier från TO 3). Totalt motsvarar lock-up-avtalen cirka 4 procent av andelen röster och kapital i Bolaget (beräknat på befintlig andel röster och kapital innan inlösen av TO 3). Åtagandena mot Sedermera Fondkommission innefattar sedvanliga undantag. Följande parter har ingått lock-up-avtal:

Hans Arwidsson

Jan Sandström

Pär Thuresson

Pierre Morgon

VisMederi Srl

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med kapitaliseringen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

 

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020.