Eurocine Vaccines inleder första studien med sitt HSV-2 vaccin

Som planerat har den första prekliniska studien inletts med Eurocine Vaccines egna vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2. I studien kommer immunresponsen att jämföras mellan protein- respektive mRNA-baserat vaccin, med syfte att välja teknologi för den fortsatta utvecklingen.

Studien kommer att genomföras i möss och vara klar under första kvartalet 2023. Resultaten kommer att ligga till grund för fortsatt optimering av formulering, administrering och dos för efterföljande studier,​ exempelvis i mars​vin, den mest lämpade djurmodellen för studier av HSV-2.

De samlade studiernas resultat, vaccinernas effekt och verkan, kommer sedan att vägas samman med övriga faktorer såsom komplexitet och kostnad vid tillverkning, re​nhet och hållbarhet med mera, innan ett beslut kommer att tas om vilken teknologi som den fortsatta utvecklingen av vaccinet skall baseras på.