Eurocine Vaccines inleder lösen av teckningsoptioner till kursen 2,34 kr

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Bolaget”) genomförde i mars 2016 en nyemission av units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption. Lösenpriset för teckningsoptionerna har i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna nu fastställts till 2,34 kronor. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Eurocine Vaccines AB (publ). I dag inleds teckningsperioden för teckningsoptionerna.

Lösenperioden för Eurocine Vaccines teckningsoption med kortnamnet EUCI TO 1 löper från och med den 17 oktober till och med den 28 oktober 2016. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till kursen 2,34 kr. Lösenpriset har i enligt med villkoren för teckningsoptionerna bestämts som 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 14 oktober 2016.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget 38 247 035 kronor före emissionskostnader om cirka 1 500 000 kronor. Antalet aktier i Bolaget ökar då med 16 344 885 aktier, till totalt 54 482 953 aktier, samtidigt som aktiekapitalet ökar med 1 797 937 kronor, till 5 993 125 kronor.

Bolagets VD Hans Arwidsson har meddelat att han avser teckna cirka 120 000 nya aktier genom teckningsoptioner. Styrelseledamoten Pär Thuresson har meddelat att han avser att teckna cirka 90 000 nya aktier genom teckningsoptioner. Hans Arwidsson och Pär Thuresson har sålt sina resterande teckningsoptioner med hjälp av Redeye till investerare som ställt sig positiva till att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av nya aktier. Forskningschefen Anna-Karin Maltais och styrelseledamoten Jan Sandström har meddelat att de avser att teckna fullt ut för sina innehavda teckningsoptioner.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med emissionen och utfärdandet av teckningsoptionerna.

 

VD Hans Arwidsson kommenterar:

Bästa aktieägare och optionsinnehavare,

I februari 2015 tog styrelsen för Eurocine Vaccines det strategiskt viktiga beslutet att bolaget ska utveckla ett eget influensavaccin i form av näsdroppar. Redan i juni samma år kunde vi meddela att antigenleveranser var säkrade. Därmed kunde det prekliniska arbetet inledas, med bland annat toxikologiska studier och stabilitetsstudier. Det prekliniska studiepaketet genomfördes, samtidigt som den kliniska studien utformades och förbereddes in i minsta detalj. Ansökan skickades till Läkemedelsverket i början av juli i år och tillståndet kom ungefär två månader senare. Bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU har tillverkats inför studien. Jämförelseprodukter har levererats. Delarna i planen är på plats för att inleda studien inom kort och fullfölja den under influensasäsongen 2016/2017. Detta är inget mirakel – det är resultatet av hårt, kompetent och metodiskt arbete under ledning av FoU-chefen Anna-Karin Maltais och Marie Olliver, som leder den kliniska utvecklingen. Under deras ledning genomför utvalda kontraktsutvecklare sina respektive aktiviteter professionellt och noggrant på vårt uppdrag.

Inför den optionsinlösen som nu inleds känner jag därför både glädje och stolthet över att vår fokuserade organisation har presterat allt som jag beskrivit ovan tillsammans med vårt team av kontraktsutvecklare. Jag känner också full tillförsikt över att vi planenligt kommer att kunna presentera resultat från den kliniska studien runt halvårsskiftet nästa år.

Välkomna att delta i den optionsinlösen som inleds idag och därmed bidra till utvecklingen av Immunose™ FLU, en produkt som kan komma att bidra till friskare barn, och även skydda vuxna och äldre mot influensa på ett bekvämt sätt!

 

Lösen av teckningsoptioner

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner
Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast fredagen den 28 oktober 2016. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 oktober 2016, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida www.eurocine-vaccines.com och på Redeyes hemsida www.redeye.se där även kompletterande information om Eurocine Vaccines finns tillgänglig. Direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner samt anmälningssedel hem i brevlådan.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 oktober 2016, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev hem i brevlådan.

 

Handel med teckningsoptioner

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med onsdagen den 26 oktober 2016. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller utan värde.

 

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Eurocine Vaccines IA). Därefter kommer de att tas upp till handel så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

 

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.