Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari 2016 klockan 15.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum Air (entréplanet), 17165 Solna, Solna.

Kallelsen till årsstämman finns på www.eurocine-vaccines.com och publiceras i Post och Inrikes tidningar.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Bolagets huvudprojekt, ett nasalt kvadrivalent influensavaccin för barn, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com .

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ) , org.nr 556566-4298 (” Bolaget ”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari 2016 kl. 15.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum Air (entréplanet), i Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

–       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 februari 2016,

–       dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 onsdagen den 10 februari 2016, under adress Fogdevreten 2, 171 65 Solna, med angivande av ”extra bolagstämma”, per telefon på nummer 070-634 01 71 eller via e-post till info@eurocine-vaccines.com .

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 februari 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.eurocine-vaccines.com , och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 21 793 183 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 21 793 183.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
  7. nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
  8. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
  9. Stämmans avslutande

Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse                                                                                                                        Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.                             § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.                                    § 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

För giltigt beslut om antagande av ny bolagsordning krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 6 537 954 kronor (varav 3 268 977 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och 3 268 977 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom en nyemission av högst 16 344 885 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie ”Units 2016”. Detta innebär att högst 16 344 885 nya aktier och högst 16 344 885 teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Den del av aktiekapitalsökningen som är hänförlig till ökning på grund av emission av teckningsoptioner har beräknats utifrån aktiernas nuvarande kvotvärde (0,20 kronor per aktie). Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet i punkt 8 nedan kommer aktiernas kvotvärde att ändras och aktiekapitalsökningen kan därmed komma att uppgå till ett lägre belopp än det som anges ovan.

Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (det vill säga med stöd av uniträtter) skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning kunna ske till garanter pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 23 februari 2016.

Emissionskursen för varje unit skall vara 1,10 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 1,10 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Teckning av units med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 25 februari 2016 och till och med den 11 mars 2016. Teckning av units utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhållit tilldelning. Styrelsen skall dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant skall ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Varje teckningsoption ger rätt teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttio (70) procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 3 oktober 2016 till 14 oktober 2016. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 17 oktober 2016 – 28 oktober 2016. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A .

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande det sammanlagda kvotvärdet för de nya aktier som tecknas i den nyemission av units som avses i punkten 7 ovan (förutsatt att stämman beslutar i enlighet med förslaget), dock högst 3 268 977 kronor. Minskningen av aktiekapitalet skall ske för avsättning till fri fond och skall ske utan indragning av aktier. Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 4 358 636,60 kronor. Då bolaget samtidigt med minskningsbeslutet genom en nyemission vidtar åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar krävs inte tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol för verkställighet av beslutet.

Beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkten 7 ovan.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6 – 8 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med ovan angiven adress senast två veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 2 februari 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Solna i januari 2016

Eurocine Vaccines AB (publ)

Styrelsen