Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma

Kallelsen till årsstämman finns på www.eurocine-vaccines.com och publiceras i Post och Inrikes tidningar.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 13 oktober 2017.Kallelse till extra bolagsstämma Eurocine Vaccines AB publ slutlig 2017-10-12