Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2019, klockan 16.00 i konferensrum Mitokondrien, Karolinska Institutet Science Parks lokaler med adress Fogdevreten 2, Solna.

Kallelsen till stämman finns även på www.eurocine-vaccines.com och publiceras i Post och Inrikes tidningar.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2019, klockan 16.00 i konferensrum Mitokondrien, Karolinska Institutet Science Parks lokaler med adress Fogdevreten 2, Solna 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

–       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 mars 2019,

–       dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 11 mars 2019 under adress Eurocine Vaccines AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, per telefon 070-634 0171 eller via e-post info@eurocine-vaccines.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmakts­formulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.eurocine-vaccines.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 8 mars 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av förslag till dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
  7.  Framläggande av kontrollbalansräkning
  8.  Beslut om bolaget ska gå i likvidation
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 och 8 Framläggande av kontrollbalansräkning samt beslut om bolaget ska gå i likvidation

Styrelsen har den 14 januari 2019 beslutat att låta upprätta en kontrollbalansräkning per den 31 december 2018 enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551), samt låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Denna stämma utgör en första kontrollstämma. Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller ej, varför styrelsen lämnar följande förslag.

Aktieägare, representerande totalt 19,1 % av antalet aktier och röster i Eurocine Vaccines AB, har meddelat att de står bakom styrelsens förslag.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets egna kapital ska återställas. Styrelsen föreslår därför bolagsstämman att bolaget inte ska gå i likvidation utan att dess verksamhet ska drivas vidare. Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman ska sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets eget kapital enligt den kontrollbalansräkning som läggs fram på andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare, är styrelsen enligt aktiebolagslagen skyldig att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen i andra hand att bolagsstämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

Skäl för likvidation: Bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 31 december 2018. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om att bolaget ska gå i likvidation.

Dag för likvidation: Skulle bolagsstämman besluta om likvidation av bolaget föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket.

Beräknad tidpunkt för skifte: Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar beräknas kunna infalla tidigast omkring sex månader efter Bolagsverkets registrering av likvidationsbeslutet.

Beräknad skifteslikvid: Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna anser styrelsen att det inte är möjligt att göra annat än grova uppskattningar beträffande skiftestidpunkten och skifteslikvidens storlek.

Föreslagen likvidator: Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Antalet aktier och röster 

Antalet aktier i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 84 889 069, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 84 889 069.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncern­bolag.

Handlingar inför stämman

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 och 8 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med torsdagen den 28 februari 2019 att anslås på bolagets hemsida, www.eurocine-vaccines.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________

Solna i januari 2019

Eurocine Vaccines AB (publ)

Styrelsen