Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB, 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 juli 2023, kl 16:00, Nanna Svarts väg 6a, 171 65 Solna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 juli 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 juli 2023 skriftligen till Eurocine Vaccines AB, Nanna Svartz Väg 4, 171 65 Solna. Anmälan kan också göras per e-post till info@eurocine-vaccines.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 18 juli 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 20 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.eurocine-vaccines.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till

27 791 848 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagstämmans godkännande.
 8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
 9. Styrelsens förslag till beslut till beslut om minskning av aktiekapitalet.
 10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagstämmans godkännande (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 9 727 146,800000 kronor genom nyemission av högst 97 271 468 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 9 727 146,800000 kronor. 

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 

 1. Emissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier. 
 2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 31 juli 2023. Även annan kan teckna i emissionen. 
 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,10 kronor kontant. Belopp överskridande kvotvärdet ska tillföras till fria överkursfonden.
 1. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 augusti 2023 till och med den 16 augusti 2023. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 
 1. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.  

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranter, för det fall sådana finns, i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. 
 2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående alternativ, samt att bemyndiga styrelsen att registrera den bolagsordning som är bäst lämpad utifrån utfallet av företrädesemissionen beslutad av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande den 26 juli 2023:

Alternativ 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 779 184 kronor och högst 11 116 736 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 27 791 848 och högst 111 167 392.

Alternativ 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 779 184 kronor och högst 11 116 736 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000.

Alternativ 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 779 184 kronor och högst 11 116 736 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

Alternativ 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 779 184 kronor och högst 11 116 736 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman. Beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag till beslut om företrädesemission.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

 1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
 2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 9 727 146,80 kronor.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom Bolaget samtidigt kommer att genomföra en företrädesemission av aktier som innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Beslut om företrädesemission av aktier villkorat bolagsstämmans godkännande framgår av särskilt upprättat förslag enligt kallelsen föreslagna dagordningen.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital är villkorat av att bolagsstämman godkänner beslut om företrädesemission enligt kallelsen föreslagna dagordningen samt att det vid registrering av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning från företrädesemissionen enligt motsvarande minskningen av aktiekapitalet.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.  

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Nanna Svartz Väg 4, 171 65 Solna, och på bolagets hemsida www.eurocine-vaccines.com innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till Eurocine Vaccines AB, Nanna Svartz Väg 4, 171 65 Solna eller per e-post till info@eurocine-vaccines.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Eurocine Vaccines AB, Nanna Svartz Väg 4, 171 65 Solna och på www.eurocine-vaccines.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Solna i juni 2023

Eurocine Vaccines AB
STYRELSEN