Eurocine Vaccines meddelar teckningskurs för inför nyttjandeperioden teckningsoptioner av serie TO 4

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”) inleds den 14 mars 2022. Nyttjandeperioden löper från och med den 14 mars till och med den 28 mars 2022. Innehavare av TO 4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 1,41 SEK per aktie. Teckningskursen för TO 4 uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar, vilken slutar och inkluderar den 10 mars 2022. Sammantaget har Eurocine Vaccines, genom garantiteckning (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) och teckningsförbindelser, på förhand avtalat om cirka 61,4 procent av emissionsvolymen för TO 4. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 4 tillförs Eurocine Vaccines cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 4 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 4 senast klockan 17:00 CEST den 28 mars 2022, alternativt sälja TO 4 senast den 24 mars 2022. Teaser, anmälningssedel och informationsblad hålls från och med idag, den 11 mars, tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

VD Hans Arwidsson kommenterar:

”Eurocine Vaccines bygger en stark portfölj av vaccinkandidater i olika faser, vilka besitter stor patientnytta. Föreliggande optionsinlösen ger oss möjlighet att nå ytterligare framsteg med vaccinportföljen och avancera vaccinkandidaten mot klamydia. Närliggande målsättningar för klamydiavaccinkandidaten inkluderar uppskalning och tillverkning av studieprodukt och genomförande av toxikologisk studie inför planerad start av klinisk studie under H1 2023.”

Top-down-garanti och teckningsförbindelser avseende TO 4

Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtagande om totalt cirka 61,4 procent av emissionsvolymen för TO 4. Teckningsförbindelsen motsvarar cirka 11,4 procent och garantiåtagandet motsvarar cirka 50 procent. Garantiåtagandet (top-down) och teckningsförbindelse har erhållits av Flerie Invest AB. Garantiteckningen är en s.k. “top-down-garanti” eller “toppgaranti”, vilket innebär att om TO 4 nyttjas till cirka 50 procent verkställs garantiteckning upp till fulltecknad TO 4. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 4 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 4 inte nyttjas av befintliga innehavare. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

TO 4 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 1,41 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 3 158 164 utestående TO 4. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 4 tillförs Eurocine Vaccines cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i Eurocine Vaccines: 14 211 741 stycken.
  • Värdering: Cirka 20 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 4 kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines öka med 3 158 164 till 17 369 905 och aktiekapitalet öka med cirka 789 541 SEK till cirka 4 342 478 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 18,18 procent baserat på antalet aktier i Eurocine Vaccines efter fullt nyttjande av samtliga TO 4. TO 4 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet “EUCI TO 4” och med ISIN SE0016101356.

Viktiga datum för TO 4:

  • 14 mars 2022 Nyttjandeperioden inleds.
  • 24 mars 2022 Sista dag för handel av teckningsoptioner.
  • 28 mars 2022 Nyttjandeperioden slutar.
  • 31 mars 2022 Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad.
  • 25 april 2022 Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier.

Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel samt teaser kommer att skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 4 hålls tillgängliga via Eurocine Vaccines hemsida.

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare – Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 4

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 28 mars 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 mars 2022.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och denna folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningssedel och folder hålls också tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 28 mars 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Eurocine Vaccines presenterar på Aktiedagen Stockholm

Den 14 mars kl. 9.30 medverkar Eurocine Vaccines på Aktiedagen Stockholm. VD Hans Arwidsson kommer att presentera Bolaget och svara på frågor.

Ta del av presentationen live, via www.aktiespararna.se/tv/live

VD-intervju tillsammans med Finwire

Se intervjun som genomfördes med VD Hans Arwidsson via följande länk: Eurocine Vaccines VD-intervju

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Corporate Finance är finansiell rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med optionslösen avseende TO 4. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

För mer information om TO 4, vänligen kontakta:

Nordic Issuing, +46 (0) 40-632 00 20, info@nordic-issuing.se