Eurocine Vaccines meddelar teckningskurs inför nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) inleds den 1 juni 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 juni till och med den 12 juni 2020. Innehavare av TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 0,087 SEK per aktie. Teckningskursen för TO 3 uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar, vilken slutar och inkluderar den 29 maj 2020. Sammantaget har Eurocine Vaccines, genom garantiteckning (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) och teckningsförbindelser, på förhand avtalat om cirka 28 procent av emissionsvolymen för TO 3. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 3 tillförs Eurocine Vaccines cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 3 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 3 senast klockan 17:00 CEST den 12 juni 2020, alternativt sälja TO 3 senast den 10 juni 2020. Teaser och informationsblad hålls från och med idag, den 29 maj, tillgängliga på Eurocine Vaccines
(www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

VD Hans Arwidsson kommenterar:

”Eurocine Vaccines är på väg in i en ny fas med en pipeline av vaccinkandidater med stor potential. I närtid arbetar vi målmedvetet med avtalet kring klamydiavaccinkandidaten med Spixia och våra förberedande aktiviteter inför klinisk studie. Vår ambition är att ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska vara klart senast vid halvårsskiftet 2020. Genom teckningsoptionerna av serie TO 3 förses Eurocine Vaccines med nödvändigt kapital för verksamheten inklusive klamydiaprojektet, till stor nytta för Bolaget och aktieägarna.”

Top-down-garanti och teckningsförbindelser avseende TO 3

Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 28 procent av emissionsvolymen för TO 3. Garantiteckningen är en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om TO 3 nyttjas till cirka 72,5 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 27,5 procent (åtagandet ska dock inte överstiga 10 MSEK) upp till fulltecknad TO 3. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 3 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 3 inte nyttjas av befintliga innehavare. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

TO 3 i sammandrag:

 • Teckningskurs: Varje TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 0,087 SEK.
 • Emissionsvolym: Det finns 278 777 940 utestående TO 3. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 3 tillförs Eurocine Vaccines cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Antal nu utestående aktier i Eurocine Vaccines: 511 092 893.
 • Värdering (pre-money): Cirka 44,5 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 3 kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines öka med 278 777 940 till 789 870 833 och aktiekapitalet öka med 696 945,21240 SEK till 1 974 678,10930 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 35 procent baserat på antalet aktier i Eurocine Vaccines efter fullt nyttjande av samtliga TO 3. TO 3 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet “EUCI TO 3” och med ISIN SE0013668258.

Viktiga datum för TO 3:

 • 1 juni 2020 – Nyttjandeperioden inleds
 • 10 juni 2020 – Sista dag för handel med teckningsoptioner
 • 12 juni 2020 – Nyttjandeperioden slutar
 • 17 juni 2020 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad
 • 13 juli 2020 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel samt teaser kommer att skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 3 hålls tillgängliga via Eurocine Vaccines hemsida.

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare – Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 3

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 12 juni 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 10 juni 2020.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

 1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
 1. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 12 juni 2020. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med optionslösen avseende TO 3. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se