Eurocine Vaccines meddelar utfall i företrädesemissionen

Den 21 juni 2021 avslutades teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 80 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt garantitecknare. Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför bland annat att Eurocine Vaccines kan genomföra huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 24 juni 2021.

Vi är naturligtvis glada över att ha lyckats säkerställa tillräcklig finansiering för att förbereda oss inför starten av den första kliniska studien med vår vaccinkandidat mot klamydia, vilken vi planerar kunna inleda under Q4 2022. Nu pågår också ett intensivt affärsutvecklingsarbete där vi förbereder potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten, men också fortsätter arbetet med att identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater till vår portfölj – viktiga steg i vår fortsatta utveckling. Jag ser nu fram emot att driva Eurocine Vaccines framåt och arbeta hårt för att uppnå både nära förestående och långsiktiga målsättningar.  Självklart kommer vi att löpande uppdatera våra aktieägare och marknaden om utvecklingen. Jag vill passa på att tacka samtliga som valde att teckna i företrädesemissionen, säger Hans Arwidsson, VD.

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av units tecknades till totalt cirka 25,3 MSEK inklusive teckningsåtagande om cirka 100 TSEK samt garantiteckning om cirka 8,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent. Totalt nyemitteras 6 316 328 aktier och 3 158 164 teckningsoptioner av serie TO 4 genom företrädesemissionen. Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 5,1 MSEK (inklusive ersättning till garantiåtagare om cirka 2,5 MSEK). Totalt cirka 47,3 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 100 TSEK). De som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 24 juni 2021.

Antal aktier och aktiekapital

När initial företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines att uppgå till 14 211 741 och aktiekapitalet att uppgå till 3 552 937,099269 SEK. Härutöver kommer det finnas 3 158 164 utestående teckningsoptioner av serie TO 4.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 (ISIN-kod: SE0016101356) är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines under perioden från och med 14 mars 2022 till och med 28 mars 2022.  Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Eurocine Vaccines kommer att offentliggöra teckningskursen innan utnyttjandeperioden inleds.

Flaggning i Eurocine Vaccines

Med anledning av företrädesemissionen har Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) passerat flaggningsgränsen om fem procent av kapital och röster i Bolaget. Formue Nords ägande uppgick före företrädesemissionen till 0 aktier. Efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken uppgår Formue Nords innehav till totalt 964 840 aktier, vilket motsvarar cirka 6,8 % av kapital och röster i Bolaget.

 

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021.
 

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen av units har Sedermera Fondkommission agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 – 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se