Eurocine Vaccines meddelar utfall i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 24,2 MSEK

Fredagen den 12 juni 2020 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt utnyttjades 201 784 388 TO 3, motsvarande en teckningsgrad om cirka 72 procent. Före nyttjandeperioden avtalade Bolaget om garantiteckning med Formue Nord Markedsneutral (”Formue Nord”). Därmed har styrelsen för Eurocine Vaccines idag, baserat på bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission av aktier till Formue Nord motsvarande de återstående cirka 28 procenten av optionsinlösen. Eurocine Vaccines tillförs därmed totalt cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader, motsvarande cirka 100 procent av TO 3. Genom finansieringen säkerställer Eurocine Vaccines kapital för bland annat det fortsatta prekliniska utvecklingsprogrammet och förberedelser inför klinisk studie med klamydiavaccinkandidaten samt rörelsekapital för åtminstone 12 månader framåt.

VD Hans Arwidsson kommenterar:

”Vi säkerställer nu finansieringen för Eurocine Vaccines fortsatta utveckling och jag vill passa på att tacka alla som nyttjat sina teckningsoptioner. Genom finansieringen står vi nu välkapitaliserade för att kunna uppnå en rad värdedrivande målsättningar under förberedelserna inför den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia, såsom fortsatta prekliniska studier och arbete med etablering av GMP-tillverkning. Vi arbetar intensivt på en lovande pipeline av vaccinkandidater, där ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser bygger forskningsportföljens kommersiella värde. I närtid är vårt fokus att slutförhandla och signera ett exklusivt avtal med Spixia för att förverkliga klamydiavaccinprojektets stora potential.”

Optionsinlösen av TO 3 samt riktad nyemission

Totalt har 201 784 388 TO 3 utnyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 72 procent. Inom ramen för tidigare kommunicerat garantiåtagande (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) har styrelsen i Eurocine Vaccines beslutat att, med stöd av årsstämman, genomföra en riktad nyemission om 76 663 933 aktier till Formue Nord. Teckningskursen i den riktade nyemissionen sker till den fastställda kursen för TO 3.  Genom TO 3 och den riktade nyemissionen tillförs Eurocine Vaccines cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader, motsvarande cirka 100 procent av TO 3. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK varav cirka 1 MSEK avser garantiersättning. När aktierna från TO 3 och den riktade nyemissionen är registrerade hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 789 541 214 och aktiekapitalet uppgår till 1 973 854,0613715 kronor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med den riktade nyemissionen och TO 3. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

 

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020.