Eurocine Vaccines meddelar utfall i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 4,5 MSEK

Nyttjandeperioden för Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”) slutade den 28 mars 2022. Totalt nyttjades 2 669 751 TO 4, motsvarande en teckningsgrad om cirka 84,5 procent. Inför nyttjandeperioden avtalade Bolaget om tecknings- samt garantiåtagande av TO 4 med huvudägare Flerie Invest AB (”Flerie”). Styrelsen för Eurocine Vaccines har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission av aktier till Flerie motsvarande de återstående cirka 15,5 procenten av optionsinlösen inom ramen för ingånget garantiåtagande. Eurocine Vaccines tillförs därmed det totala beloppet om cirka 4,5 MSEK för TO 4 före emissionskostnader.

Optionsinlösen av TO 4 samt riktad nyemission

Totalt har 2 669 751 TO 4 nyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 84,5 procent (inklusive teckningsåtagande). Inom ramen för tidigare kommunicerat garantiåtagande (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) har styrelsen i Eurocine Vaccines beslutat att, med stöd av årsstämman, genomföra en riktad nyemission om 488 413 aktier till Flerie. Teckning i den riktade nyemissionen sker till den fastställda kursen för TO 4.  Genom TO 4 och den riktade nyemissionen tillförs Eurocine Vaccines totalt cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,65 MSEK, varav cirka 0,17 MSEK avser ersättning till garanten. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 17 369 905 stycken och aktiekapitalet uppgå till cirka 4 342 478 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 18,18 procent.

Flaggningsmeddelande
I samband med TO 4 och den riktade nyemissionen har huvudägaren Fleries innehav i Eurocine Vaccines passerat flaggningsgränsen om 15 procent. Fleries innehav i Bolaget uppgick före TO 4 och den riktade emissionen till cirka 13,4 procent av röster och kapital. Efter TO 4 och den riktade emissionen uppgår innehavet i Eurocine Vaccines till cirka 15,9 procent av röster och kapital.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Corporate Finance är finansiell rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med optionslösen avseende TO 4 och den riktade emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022.

För mer information om TO 4, vänligen kontakta:

Nordic Issuing, +46 (0) 40-632 00 20, info@nordic-issuing.se