Eurocine Vaccines offentliggör memorandum

Med anledning av att teckningstiden i företrädesemissionen inleds den 14 april 2015 publiceras härmed informationsmemorandumet. Teckningstiden löper till och med den 28 april 2015. Vid full teckning ger emissionen ett tillskott på cirka 23,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i emissionen uppgår till 2,65 kronor per aktie. Även nya investerare har möjlighet att delta i emissionen. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom garantiåtaganden.

Nyemissionen i sammandrag

Företrädesrätt: Varje på avstämningsdagen, den 10 april 2015, innehavd aktie i Eurocine Vaccines berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. I den utsträckning de emitterade aktierna inte tecknas med företräde skall dessa erbjudas aktieägare och andra till teckning.

• Teckningstid: 14 – 28 april 2015.
• Teckningskurs: 2,65 kronor per aktie.
• Handel med teckningsrätter: kommer att ske på Aktietorget under perioden 14-24 april 2015.
• Handel med BTA: kommer att ske på Aktietorget under perioden 14 april 2015 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2015.

Emissionen är fullt garanterad genom garantiåtaganden. Memorandum finns tillgängligt på www.eurocine-vaccines.com , på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se , samt på Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se/emissionsuppdrag

Rådgivare
Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Lindahl Advokatbyrå KB juridisk rådgivare i samband med emissionen.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.