Eurocine Vaccines offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 21 november 2017. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.eurocine-vaccines.com) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Erbjudandet i sammandrag

För varje på avstämningsdagen den 24 november 2017 innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) så kallad unit. En unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till rabatterad kurs mellan 12 november 2018 till 23 november 2018. Se prospektet för fullständiga villkor.

  •  Teckningstid units: 28 november 2017 till 12 december 2017.
  •  Teckningskurs: 2,34 kronor per unit. Courtage utgår ej.
  •  Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 22 november 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 november 2017.
  •  Handel med uniträtter kommer att ske under perioden 28 november 2017 till 8 december 2017
  •  Handel med BTU kommer att ske under perioden 28 november 2017 till dess att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av januari 2018.
  •  Maximalt antal units som emitteras är 17 819 573, vilket ger lika många nya aktier och lika många nya teckningsoptioner.

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter eller andra värdepapper i Eurocine Vaccines, varken från Eurocine Vaccines eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Eurocine Vaccines kommer endast att ske genom det prospekt som publicerats bland annat på Eurocine Vaccines webbplats. Prospektet innehåller riskfaktorer, finansiell information samt information om Eurocine Vaccines styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till detta pressmeddelande utan på grundval av den information som finns i prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land där erbjudandet eller försäljningen av uniträtter, betalda tecknade units eller units inte är tillåten. Uppgifterna får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, något av de tidigare nämnda länderna eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.