Eurocine Vaccines offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det prospekt som upprättats med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 26 maj 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 december 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Den föreliggande företrädesemission av units kan initialt tillföra Bolaget högst cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4, vilka under mars 2022 kan tillföra Bolaget ytterligare högst cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen. Kapitalet från föreliggande företrädesemission är främst avsett att finansiera majoriteten av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Härutöver kommer kapitaliseringen att finansiera affärsutveckling, dels med syftet att förbereda potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten, och dels för att identifiera samt utvärdera ytterligare vaccinkandidater.

Inför företrädesemissionen har styrelseledamöter och VD i Bolaget ingått avtal om teckningsförbindelser. Härutöver har Eurocine Vaccines avtalat om garantiteckning om totalt cirka 25 MSEK. Sammanlagt har Eurocine Vaccines därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar motsvarande upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Prospektet avseende företrädesemissionen har idag, den 3 juni 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets (www.eurocine-vaccines.com/investors/), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor i samband med teckningstidens inledande.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.
 • Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt är den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt är den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.
 • Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till högst ytterligare 19 738 530 SEK före emissionskostnader.
 • Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.
 • Antal aktier innan emission: 7 895 412 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.
 • Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.
 • Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad emission).

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 i sammandrag

 • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
 • Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen av units har Eurocine Vaccines anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för 4,2 miljarder US dollar år 2020 och beräknas nå 6,9 miljarder US dollar år 2026 enligt Globe Life Sciences Ltd., 2021 (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till svåra komplikationer, som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.