Eurocine Vaccines offentliggör prospekt och inleder teckningsperiod

Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av units, som offentliggjordes den 18 januari 2016. Prospektet har den 24 februari 2016 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.eurocine-vaccines.com) och på AktieTorgets hemsida ( www.aktietorget.se ).

Erbjudandet i sammandrag

För varje på avstämningsdagen den 23 februari innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Fyra uniträtter ger rätt att teckna tre (3) så kallade units. En unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till rabatterad kurs mellan 17 oktober och 28 oktober 2016. Se prospektet för fullständiga villkor.

Teckningstid units: 25 februari – 11 mars 2016.
Teckningskurs: 1,10 kronor per unit. Courtage utgår ej.
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 februari 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2016.
Handel med uniträtter kommer att ske under perioden 25 februari – 19 mars 2016
Handel med BTU kommer att ske under perioden 25 februari till dess att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring början av april 2016.
Antal units som emitteras är 16 344 887, vilket ger lika många nya aktier och lika många nya teckningsoptioner.

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. Legal rådgivare till bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Informationen i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Uppgifterna får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, något av de tidigare nämnda länderna eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com .

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.