Eurocine Vaccines optionslösen tillför 0,8 miljoner kronor

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines”) har den 7 december avslutat lösenperioden för teckningsoptionen EUCI TO 2.

Totalt har 3 317 359 nya aktier tecknats i den nu avslutade lösenperioden. Eurocine Vaccines tillförs därmed ett kapital om 796 166 kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 80 000 kronor. Teckningsgraden uppgick till cirka 24 procent.

Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer automatisk omvandling att ske av dessa interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren, vilket beräknas ske i slutet av december 2018.

I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i Eurocine Vaccines med 3 317 359 till 71 236 968 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 37 9127 kronor till 8 141 368 kronor.

– Vi tackar för förtroendet från dem som har tecknat i optionslösen och gläder oss över stödet för att utveckla bättre vacciner, en av de mest kostnadseffektiva hälsorelaterade verksamheter som människan skapat, säger VD Hans Arwidsson.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med transaktionen.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12december 2018.