Eurocine Vaccines presenterar resultat från klinisk influensastudie

Eurocine Vaccines presenterar immunologiska resultat från klinisk influensastudie i äldre vuxna, 50 till 75 år.

Eurocine Vaccines har under den gångna influensasäsongen, 2017/2018, genomfört en klinisk studie med sin nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU i äldre vuxna, där totalt 298 personer har deltagit. Studien genomfördes både med syfte att generera ytterligare säkerhetsdata innan studier i barn och för att utvärdera nasal vaccinering mot influensa i äldre vuxna. Som tidigare meddelats, visade Immunose™ FLU god säkerhet och tolerabilitet i studien.

Nu kan bolaget informera om att Immunose™ FLU[1] inducerade en influensaspecifik immunrespons både i nässlemhinna (mukosal IgA[2]) och i blodserum (HI[3]) i äldre vuxna. Dock var immunresponsen likartad i jämförelsegruppen som fick influensaantigen nasalt, utan bolagets adjuvansteknologi Endocine™. Det betyder att ingen adjuvanseffekt kunde påvisas för dessa två immunparametrar i detta ålderssegment.

Efter två doser gav en av Immunose™ FLU-grupperna en högre IgA-titer i nässlemhinna i subgruppen 65 till 75 år, än efter en dos av den injicerade jämförelseprodukten. Den senare genererade högre HI-titrar än Immunose™ FLU.

Ytterligare immunologiska data, VN-titrar[3], förväntas i november. Därefter kommer bolaget att besluta om den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU i äldre vuxna respektive barn.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018.


[1]  Immunose™ FLU består av sönderdelat inaktiverat influensavirusantigen och bolagets nasala vaccinadjuvans Endocine™

[2]  Influensaspecifikt IgA är antikroppar specifikt mot influensa. I nässlemhinnan anses de utgöra den första linjens försvar mot influensasmitta.

[3]  HI, hemagglutinin-inhibering, och VN, virusneutralisering, är de mest efterfrågade immunresponserna i blodserum.