Eurocine Vaccines presenterar resultaten från den kliniska studien – en god grund för fortsatt utveckling

Under måndagen kom de sista immunologiska analyserna från den kliniska studie som genomfördes under säsongen 2016/2017, vilket gör att resultatet från den omfattande Fas I/II-studien med influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU kan summeras.

– Vi är mycket nöjda då vi har fått precis de resultat som kan förväntas i en första studie bland friska frivilliga, säger VD Hans Arwidsson.

Resultaten visar att Immunose™ FLU inducerar en influensaspecifik immunrespons i både nässlemhinna och blodserum.

Ökningen av det serologiska immunsvaret (HI och VN)[1] är genomgående likvärdig eller högre efter vaccinering med Immunose™ FLU jämfört med efter vaccinering med Fluenz, det enda nasala influensavaccinet i västvärlden. Som förväntat gav den injicerade jämförelseprodukten högre immunsvar i serum.

En fördjupad analys har dessutom visat att fler av de försökspersoner som fått Immunose™ FLU har en stor ökning av influensaspecifikt IgA[2] i nässlemhinnan jämfört med de som fått någon av jämförelseprodukterna (Fluenz respektive ett injicerat vaccin)[3].

Utöver dessa resultat har Eurocine Vaccines tillgodogjort sig värdefull kunskap och unik erfarenhet kring dosering, volymer och administrering vilket ytterligare flyttar fram vår position inom området nasal vaccinering.

Tillsammans med de tidigare kommunicerade säkerhetsdata är de immunologiska resultaten från studien en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU i vaccinets primära målgrupper d.v.s. där immunsystemet är omoget eller försvagat, helt i enlighet med tidigare presenterad strategi. Bolaget kommer att ge ytterligare information om den fortsatta utvecklingen inom en vecka.

Parallellt fortsätter Eurocine Vaccines det strukturerade arbetet att finna och välja rätt partner för samarbete kring de senare faserna av utvecklingen, samt utreder ytterligare affärsmöjligheter med teknologiplattformen Endocine™.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 19 september 2017.


[1] HI, hemagglutinin-inhibering, och VN, virusneutralisering, är de mest efterfrågade immunresponserna i blodserum.

[2] Influensaspecifikt IgA är antikroppar specifikt mot influensa. I nässlemhinnan anses de utgöra den första linjens försvar mot influensasmitta.

[3] Omkring dubbelt så stor andel försökspersoner som fått Immunose™ FLU har mer än en fyrfaldig ökning av influensaspecifikt IgA i nässlemhinnan jämfört med de som fått någon av jämförelseprodukterna.