Eurocine Vaccines presenterar slutresultat från preklinisk studie med klamydiavaccin

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) kan idag, tillsammans med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) och forskare vid Örebro Universitet, presentera slutresultat från en preklinisk djurstudie med en klamydiavaccinkandidat. Studien visar att vaccinet är mycket immunogent vid intramuskulär injektion av både låg och hög dos, samt att optimering av immuniseringsschemat ger ytterligare positiva effekter på immunresponsen. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffar det som i tidigare studier gett skydd i prekliniska modeller, vilket bekräftar resultaten i den första prekliniska studien i samarbetet.

I de studier som har genomförts i samarbete mellan Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology har olika administreringssätt utvärderats i mus. Den nu presenterade studien visar bland annat att vacciner injicerade i en muskel utgör den mest effektiva immuniseringsvägen. Dessutom visas att immunresponsen påverkas både av immuniseringsschemat och den administrerade dosen.

”Vi ser nu att vi genom att optimera immuniseringsschemat kan påverka styrkan av immunresponsen så att antikroppsnivåerna ökar. Detta ger värdefull information som underlag till hur stora och hur många doser som vi bör studera i våra kliniska studier” säger dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines. ”Det är väldigt spännande att se resultaten växa fram och hur små justeringar i vaccinationsintervall och dos kan ha en avgörande betydelse”, säger professor Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology AB. ”Vi ser nu fram mot den fortsatta utvecklingen och de första gemensamma stegen mot tillverkning och kliniska prövning”, fortsätter Karl Ljungberg.

 

Om utvecklingen av klamydiavaccin

I augusti 2019 beslutade Eurocine Vaccines, baserat på positiva prekliniska resultat, att selektera två av tre utvärderade vaccinkandidater som lämpliga för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av vaccinkandidaterna. Den ena av de selekterade vaccinkandidaterna är mot klamydiainfektion.

Eurocine Vaccines tecknade en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology om utveckling av klamydiavaccinet i november 2019, där bindande bestämmelser ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till den 30 juni 2020.

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder US dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US dollar år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till svåra komplikationer, som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion även medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Det ger en gynnsam konkurrenssituation.

Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.

Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge skydd till 2031. Huvudkontoret ligger i Örebro.