Eurocine Vaccines publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020/2021

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2020/2021. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

2021-04-01– 2021-06-30 (fjärde kvartalet)

· Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -6,0 Mkr (-2,5 Mkr)
· Intäkterna för kvartalet uppgick till 2 Tkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,768 kr (-0,479 kr)*

2020-07-01– 2021-06-30 (räkenskapsåret, tolv månader)

· Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -18,3 Mkr (-9,2 Mkr)
· Intäkterna för perioden uppgick till 459 Tkr (0,0 Tkr)
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,313 kr (-2,809 kr)*
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 13,9 Mkr (31,9 Mkr)

*Under räkenskapsårets tredje kvartal genomförde bolaget en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100 som minskade antalet aktier från 789 541 300 till 7 895 413. De historiska nyckeltalen per aktie ovan har räknats om med hänsyn till den sammanslagning som skedde den 24 januari 2021.

VD Hans Arwidsson kommenterar

”Räkenskapsåret 2020/2021 har avslutats och vi kan blicka tillbaka på ett år där Eurocine Vaccines har fortsatt att genomföra värdehöjande aktiviteter enligt plan, där den fortsatta utökningen av vår portfölj har varit i fokus. Målsättningen är att skapa ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser, där kandidaterna fyller viktiga behov och besitter stor marknadspotential.

En viktig milstolpe för oss under det gångna året var det forsknings- och samarbetsavtal vi ingick med Spixia Biotechnology. Avtalet ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram. Den andra viktiga milstolpen som jag vill nämna är valet av kontraktsutvecklare för vår vaccinkandidat mot klamydia. Biovian, som är en internationellt erkänd kontraktsutvecklare och tillverkare med egen GMP-anläggning, kommer att utveckla en industriell tillverkningsmetod och tillverka studieprodukter för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel toxikologiska och kliniska studier. Dessa två framgångsrika avtal ger oss möjlighet att driva klamydiaprojektet med fullt momentum.

Genom den emissionslikvid vi tillförts, från den nyligen genomförda företrädesemission av units, kommer vi att förbereda starten av den första kliniska studien med vår vaccinkandidat mot klamydia, vilken vi planerar kunna inleda under Q4 2022. Tack till alla som tecknade sin andel i företrädesemissionen, och varmt välkomna till våra nya aktieägare!

Parallellt med de pågående aktiviteterna inför den kliniska prövningen med vaccinkandidaten mot klamydia, fortsätter vi vårt intensiva affärsutvecklingsarbete där vi förbereder potentiella partners för den vaccinkandidaten. Parallellt pågår arbetet med att identifiera, utvärdera och förhandla om ytterligare vaccinkandidater till vår portfölj – viktiga steg i vår fortsatta utveckling som ett portföljbolag inom vaccinutveckling. Vi har dialoger om två ytterligare produktkandidater i olika stadier. I syfte att utvärdera dessa i bekräftande prekliniska studier, en för varje kandidat, förbereds dessa studier för att verifiera de viktigaste resultaten som innovatörerna har genererat.

Eurocine Vaccines arbetar löpande med att identifiera ytterligare affärsmöjligheter och har därför utvidgat licensavtalet med Spixia till att även omfatta diagnostiska tester av klamydia. I proteinet som utvecklas för klamydiavaccin har vi identifierat möjligheten att utveckla ett diagnostiskt test, vilket kan ge bättre redskap än befintliga tester för att se om personer har eller har genomgått sjukdomen och bär på antikroppar. Vi avser att kostnadseffektivt genomföra mindre tester med egna resurser. Marknaden för diagnostikverktyg är ny för Eurocine Vaccines och kan lägga till en extra potential till vår befintliga strategi. I nästa steg kommer vi att genomföra inledande försök för att utvärdera ett diagnostiskt test baserat på det aktiva proteinet och hur en framtida diagnostisk produkt bäst kan utformas.

Det gångna räkenskapsåret har vi ihärdigt arbetat för att etablera Eurocine Vaccines som ett utvecklingsbolag med en portfölj av innovativa vaccinkandidater. Jag är mycket stolt över de framsteg vårt kompetenta och dedicerade team har gjort och ser ljust på de möjligheter vi har framför oss. Med finansieringen från den nyligen genomförda kapitaliseringen har vi möjligheten att genomföra de planerade värdehöjande aktiviteterna under den kommande perioden. Jag ser fram emot att fortsätta vår spännande resa tillsammans med styrelse, medarbetare och aktieägare. Tack till samtliga för det gångna året!”

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fjärde kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

Eurocine Vaccines genomförde företrädesemission för att avancera klamydiavaccinkandidaten fram till klinisk studie

Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission av units som tecknades till cirka 80 procent. Bolaget tillfördes därmed initialt cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Den initiala emissionslikviden ska finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Härutöver ska emissionslikviden även finansiera affärsutveckling samt utvärdering av ytterligare vaccinkandidater.

Eurocine Vaccines inledde utformning av klinisk studie med vaccinkandidaten mot klamydia

Eurocine Vaccines har inlett arbetet med att utforma den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia, planerad att starta hösten 2022.

Eurocine Vaccines förbereder utvärdering av ytterligare två vaccinkandidater

Eurocine Vaccines portföljstrategi bygger på att utveckla en bred portfölj av vaccinkandidater i olika faser, vilket ger fler innovationer möjlighet att nå marknaden. Eurocine Vaccines har pågående diskussioner om två vaccinkandidater, som nått en punkt där materialutbyte planeras, vilket ger Eurocine Vaccines möjlighet att genomföra bekräftande prekliniska studier för att verifiera förväntade resultat.

Eurocine Vaccines adjuvansteknologi Endocine™ utvärderas med en vaccinkandidat mot COVID-19

Eurocine Vaccines tecknade ett utvärderingsavtal, ett Material Transfer Agreement, med ett innovativt, nordamerikanskt, litet publikt bolag om utvärdering av Endocine™ tillsammans med en vaccinkandidat mot COVID-19. Studier i ett eller två djurslag kommer att genomföras för att studera både effekt och säkerhet.

Övriga händelser

Under fjärde kvartalet har Eurocine Vaccines deltagit i ett antal investerarträffar, däribland Aktieportföljen Live samt Aktiespararnas Småbolagsdagarna. Vidare har Bolaget deltagit i BOS Virtual 2021 där intressenter inom farmaceutisk outsourcing deltar för att dela erfarenheter och utveckla nya affärsrelationer.

Tredje kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31)

Eurocine Vaccines initierade processutveckling för vaccinkandidaten mot klamydia

Eurocine Vaccines meddelade att kunskapsöverföringen och förberedelserna har genomförts inför utvecklingen av tillverkningsprocessen för det aktiva protein som behövs i de toxikologiska och kliniska studierna med bolagets klamydiavaccinkandidat, och processutvecklingen har inletts. Processutvecklingsaktiviteterna, som nu initierats i enlighet med tidsplanen, planeras att senare i projektet resultera i tillverkningssatser i pilotskala, nödvändiga för de toxikologiska och kliniska studierna.

Eurocine Vaccines bekräftade god immunologisk effekt i preklinisk studie med produktionsanpassat klamydiavaccin

Studien konfirmerade att en anpassad variant av vaccinet, utformad för att möta de regulatoriska kraven på en färdig produkt, är mycket immunogen och fokuserar immunresponsen till de delar av klamydiabakterien som skyddande antikroppar binder till. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffar med god marginal det som i tidigare studier med vårt vaccin gett skydd i prekliniska modeller.

Andra kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

Eurocine Vaccines valde Biovian som kontraktsutvecklare för vaccinkandidaten mot klamydia

Eurocine Vaccines meddelade att Bolaget valt Biovian Oy, Åbo, Finland, som kontraktsutvecklare för Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Biovian, en internationellt erkänd kontraktsutvecklare och -tillverkare med egen GMP-anläggning, kommer att utveckla en industriell tillverkningsmetod och tillverka studieprodukter för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel toxikologiska och kliniska studier.

Eurocine Vaccines tidigarelade utvecklingen av kommersiell tillverkningsmetod och uppdaterade tidplan

I samband med upphandling av kontraktstillverkare för det aktiva proteinet i klamydiavaccinkandidaten beslutade Eurocine Vaccines att redan i detta skede utveckla en tillverkningsmetod som är lämplig för tillverkning av vaccin i industriell skala. I samband med beslutet uppdaterade bolaget tidplanen.

Årsstämman den 15 december 2020 beslutade om sammanläggning av aktier i Eurocine Vaccines

Årsstämman i Eurocine Vaccines AB beslutade att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

Eurocine Vaccines signerade ett utvärderingsavtal för att utvärdera Endocine™ inom veterinärområdet

Avtalet tecknades med ett framstående regionalt veterinärbolag. Avtalet, som är ett så kallat MTA, Material Transfer Agreement, löper under två år och utvärderingen kommer genomföras på ett eller två djurslag. Eurocine Vaccines tillhandahåller Endocine™ medan motparten står för samtliga övriga kostnader för utvärderingen.

Flaggning i Eurocine Vaccines AB

Formue Nords tidigare innehav om 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines, som erhölls som en följd av deras garantiåtagande i samband med optionsinlösen i juni 2020, avyttrades.

Första kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

Eurocine Vaccines ingick avtal med Spixia Biotechnology om utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin

Avtalet följer de villkor som kommunicerades i maj 2020, vilket ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Eurocine Vaccines har påbörjat ett vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som beviljats finansiering av KK-stiftelsen

Eurocine Vaccines har påbörjat ett projekt som omfattar studier på bland annat TBE, andra flavivirus och HIV samt tester i kombinationer med ämnen som förstärker effekten av vacciner, så kallade adjuvans. Projektet leds av Magnus Johansson, professor i biomedicin och har beviljats drygt 14 miljoner kronor av KK-stiftelsens program Synergi.

Väsentlig händelse efter räkenskapsårets utgång

Eurocine Vaccines utökade sin produktportfölj med diagnostiskt test av klamydia genom utvidgat avtal med Spixia Biotechnology

Eurocine Vaccines beslutade att utvärdera ett diagnostiskt test av klamydiaantikroppar i blod som en breddning av sin portfölj och utvidgade licensavtalet med Spixia Biotechnology AB till att även omfatta diagnostiska tester av klamydia.