Eurocine Vaccines publicerar delårsrapport för juli 2021 – mars 2022

Eurocine Vaccines Q3_SWE 2022-05-20

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines) publicerar härmed delårsrapport för juli 2021 till mars 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

2022-01-01 – 2022-03-31 (tredje kvartalet)

· Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -5,6 Mkr (-4,6 Mkr)
· Intäkterna för kvartalet uppgick till 0 Tkr (75 Tkr)
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,397 kr (-0,582 kr)

2021-07-01 – 2022-03-31 (perioden, nio månader)

· Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -15,0 Mkr (-12,2 Mkr)
· Intäkterna för perioden uppgick till 0 Tkr (457 Tkr)
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,053 kr (-1,544 kr)

Väsentliga händelser under perioden

 

Eurocine Vaccines ingick avtal med huvudägaren Flerie Invest för säkerställning av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4

Eurocine Vaccines ingick i februari 2022 avtal om säkerställande av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 med Flerie Invest inför nyttjandeperioden som pågick mellan den 14 och 28 mars 2022. Avtalet omfattade garanti- och teckningsförbindelser om cirka 61,4 procent av emissionsvolymen.

Eurocine Vaccines meddelade att Flerie Invest ingick lock up

I samband med avtal om säkerställande av inlösen av teckningsoptioner i februari ingick Flerie Invest avtal om lock up avseende 100 procent av sitt aktieinnehav, motsvarande 13 procent av den totala andelen kapital och röster i bolaget.

Eurocine Vaccines meddelade teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 4

Eurocine Vaccines meddelade att teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 4 skulle uppgå till 1,41 SEK per aktie.

Eurocine Vaccines meddelar utfall i optionsinlösen

I mars 2022 meddelade Eurocine Vaccines att teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjats till cirka 84,5 procent. Inkluderat tecknings- och garantiåtagande från Flerie Invest tillfördes Eurocine Vaccines det totalt cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Eurocine Vaccines meddelade att datum för omvandling av interimsaktier

I april 2022 meddelade Eurocine Vaccines att omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier skulle ske per den 14 april 2022.

 

 

 

VD Hans Arwidsson kommenterar

 

Vårt tredje kvartal är nu avslutat och förutom vårt fortsatta arbete mot initiering av klinisk fas med vår klamydiavaccinkandidat, har vi även fokuserat på vidareutvecklingen av vår portfölj av vaccinkandidater. Inledningen av 2022 har inneburit ett intensivt arbete med utvärdering och förhandling om ytterligare vaccinkandidater som jag ser fram emot att kunna delge marknaden. Utökningen av vår portfölj av innovativa vaccinkandidater är en stark värdedrivare för bolaget, med tanke på Eurocine Vaccines omfattande kunskap och erfarenhet av vaccinutveckling, men kanske är den viktig framför allt för att möta vårt samhälles stora behov av moderna och effektiva vacciner.

Internationellt såväl som i Sverige lyfts vacciner och vaccinutvecklare allt tydligare fram som viktiga samhällsfunktioner för att säkerställa den globala folkhälsan – nya vacciner krävs för att hålla jämna steg med nya och ständigt muterande patogener och därmed bidra till framtida generationers hälsa. Vi är stolta över att vara en del av det sammanhanget och det motiverar oss varje dag i vårt utvecklingsarbete.

Under kvartalet avslutade vi framgångsrikt teckningsoptionsinlösen och jag vill tacka alla som valde att nyttja sina TO 4. Just nu pågår ett omfattande arbete med att säkerställa kvalitén i de olika stegen av tillverkningsprocessen inför klinisk studie. Kapitalet kommer att finansiera bland annat detta arbete. Totalt tecknades TO 4 till cirka 84,5 procent och i kombination med vår huvudägares, Flerie Invests, stöd kunde vi uppnå 100 procent av emissionsvolymen. Det finansierar närliggande målsättningar såsom uppskalning och tillverkning av studieprodukt och start av toxikologisk studie inför planerad start av klinisk studie under första halvåret 2023.

Arbetet med att bygga upp en vaccinportfölj är tidskrävande och kräver en bred kombination av kunskaper och erfarenhet inom bland annat vaccinutveckling, vaccinmarknad, juridik och affärsutveckling, kompetenser som det seniora teamet inom Eurocine Vaccines besitter tillsammans. Det är rätt kompetenser för att bygga en stark portfölj där vi utvecklar och förädlar flera innovationer till attraktiva kandidater.

Utöver identifiering, utvärdering och förhandling om ytterligare vaccinkandidater, där vi på sistone har fokuserat på utvärdering och förhandling, arbetar vi också långsiktigt med att förbereda de vaccinbolag som kan bli våra framtida partners för vaccinkandidaten mot klamydia. Även om vaccinmarknaden är förhållandevis koncentrerad till ett begränsat antal stora globala aktörer, är jag mycket glad för det intresse som jag möter, både i partneringkonferenser och i direkta kontakter i vårt stora nätverk.

Vi närmar oss slutet på räkenskapsåret och jag blickar tillbaka på ett utvecklande år där vi genomfört en rad viktiga aktiviteter som resulterat i att vi nu står på en stabil grund för fortsatt planering av vår kommande kliniska studie med klamydiavaccinkandidaten.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla aktieägare i Eurocine Vaccines för ert förtroende. Tillsammans med teamet ser jag fram emot fortsatta framgångar, både i utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och i utvidgningen av vaccinportföljen.

Följ oss gärna vid kommande aktiviteter, som kommer upp i vårt Kalendarium, och se vår senaste presentation, Aktiedagen Stockholm den 14 mars.

Hans Arwidsson – VD, Eurocine Vaccines AB