Eurocine Vaccines publicerar delårsrapport för juli-september 2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2020/2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

Eurocine Vaccines – Q1 2020-2021 2020-11-25

 

2020-07-01 – 2020-09-30 (första kvartalet)

  • Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -3,2 Mkr (-1,8 Mkr)
  • Intäkterna under första kvartalet uppgick till 158 Tkr (0,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för första kvartalet -0,004 kr (-0,009 kr)

VD Hans Arwidsson kommenterar

Jag vill inledningsvis tacka alla aktieägare och investerare för det gånga kvartalet. Trots en världsomspännande pandemi har Eurocine Vaccines under det första kvartalet 2020 bibehållit en hög leveransnivå och tagit viktiga steg för ökat värdeskapande. Bland annat genom att vi i augusti undertecknande ett avtal med Spixia Biotechnology som möjliggör utveckling och kommersialisering av vår vaccinkandidat mot klamydia. Avtalet befäster vår starka tilltro till produktkandidaten och har lett till en intensifiering av vårt arbete med projektet.

Covid-19 har av naturliga skäl skapat en enorm efterfrågan på expertis inom vaccinområdet, och trots utmaningarna det skulle kunna innebära för oss har bolagets verksamhet inte påverkats i någon större utsträckning.

Vid Testa Center i Uppsala pågår anpassning till industriell tillverkning av den aktiva vaccinkomponenten, med fokus på utveckling av processerna inför överföringen till en utvald kontraktsutvecklare. Processen med att välja rätt kontraktutvecklare har varit framgångsrik. Under det senaste året har vi utvärderat flera olika kontraktsutvecklare och är mitt uppe i slutförhandlingar med två kandidater. Valet beräknas vara klart till årsskiftet. Tillsammans med den utvalda kontraktsutvecklaren kommer Eurocine Vaccines planera för att skala upp tillverkningen av studieprodukter inför toxikologisk respektive klinisk studie, vilket ytterligare stärker bolagets marknadsposition. I november påbörjar vi ytterligare en preklinisk studie, vars resultat kommer att ge oss mer kunskap om doser och vaccineringsscheman. Resultaten kommer att bli tillgängliga under första kvartalet 2021.

Parallellt med allt detta har vi löpande internationella kontakter med vaccinexperter världen över. Vi deltar aktivt i partneringträffar och har under hösten deltagit i fyra virtuella parteringkonferenser, av vilka de mest betydande var Biologics World Nordic och Annual Vaccine World Asia Congress. Efter det första kvartalets slut är ytterligare tre träffar inbokade för 2020 och fler planerade till våren 2021. Att öka våra kontaktytor mot världen är centralt för bolaget när vi fortsätter att bearbeta marknaden och potentiella partners för att vidga vår portfölj med fler lovande produktkandidater. Eurocine Vaccines målsättning är att skapa en utvecklingsportfölj med ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser, som besitter stor marknadspotential och fyller viktiga hälsobehov. Vi har intensifierat uppbyggandet av portföljen under hösten och tagit initiativ till flera tidiga diskussioner om lovande vacciner.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka alla kollegor för deras värdefulla insatser med att utveckla vår projektportfölj under det första kvartalet. Jag ser med stor tillförsikt fram emot den spännande tid som ligger framför oss, samt att få leda arbetet med att utveckla bolagets portfölj och realisera Eurocine Vaccines underliggande värden.

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

Eurocine Vaccines har påbörjat ett vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som beviljats finansiering av KK-stiftelsen

Eurocine Vaccines har påbörjat ett projekt som omfattar studier på bland annat TBE, andra flavivirus och HIV samt tester i kombinationer med ämnen som förstärker effekten av vacciner, så kallade adjuvans. Projektet leds av Magnus Johansson, professor i biomedicin och har beviljats drygt 14 miljoner kronor av KK-stiftelsens program Synergi.

Eurocine Vaccines har ingått avtal med med Spixia Biotechnology om utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin

Avtalet följer de villkor som kommunicerades i maj 2020, vilket ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.