Eurocine Vaccines publicerar delårsrapport för juli – september 2022

Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) publicerar härmed delårsrapporten för juli till september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

Eurocine Vaccines delårsrapport juli – september 2022

2022-07-01 – 2022-09-30 (första kvartalet)

  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -5,9 Mkr (-4 Mkr)
  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 2 Tkr (0 Tkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,339 kr (-0,280 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines sammanfattar en strategisk utvecklingsplan för sin nya terapeutiska vaccinkandidat mot HSV-2

I juli 2022 sammanfattade Eurocine Vaccines sin strategiska utvecklingsplan i samband med utökningen av vaccinkandidatportföljen. Bolaget anser att HSV-2 projektet erbjuder en rad möjligheter när det gäller val av teknik och möjligheten att satsningen på den terapeutiska vaccinkandidaten kan följas upp med en profylaktisk kandidat.

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

I juli 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i Bolaget och passerat flaggningsgränsen om 15 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 16,12 % av röster och kapital. Flerie Invest är ett välrenommerat svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel som grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm.

Eurocine Vaccines nyförvärvade HSV-2-vaccinkandidat erhåller patentskydd i Sydkorea

I augusti 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har erhållit ett godkännandebesked, ett så kallat Notice of Decision to Grant, från sydkoreanska patentverket, vilket omfattar innovationer med anknytning till den nyförvärvade vaccinkandidaten mot HSV-2, Herpes simplexvirus typ 2. Att lägga patentskydd i Sydkorea till beviljade patent i andra länder ligger väl i linje med Bolagets globala patentstrategi eftersom Sydkorea anses vara en av de fyra viktigaste läkemedelsmarknaderna i Asien.

Eurocine Vaccines avancerar utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia

I september 2022 meddelade Eurocine Vaccines att utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia fortlöper mot att inleda den första kliniska studien. Flera milstolpar är genomförda, till exempel en vetenskaplig konsultation med Läkemedelsverket och den långt framskridna utvecklingen av en skalbar tillverkningsprocess för det aktiva proteinet inför den regulatoriska toxikologiska studien.

Styrelsen i Eurocine Vaccines beslutar om fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK

I september 2022 meddelade Eurocine Vaccines att styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2021, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK. Syftet med företrädesemissionen är att stödja Eurocine Vaccines ökade tillväxttakt och fortsatta utvecklingsplaner med Bolagets vaccinkandidater.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines inleder första studien med sitt HSV-2 vaccin

I enlighet med Eurocine Vaccines planering startade den första prekliniska studien med Eurocine Vaccines egna vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, i oktober 2022. I studien kommer immunresponsen att jämföras mellan protein- respektive mRNA-baserat vaccin, med syfte att välja teknologi för den fortsatta utvecklingen.

Eurocine Vaccines offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

I oktober 2022 offentliggjorde Eurocine Vaccines utfallet i den genomförda företrädesemissionen i oktober. Företrädesemissionen tecknades till totalt 66,5 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebar att garantiåtagande om cirka 33,5 procent aktiverades för en total teckning om 100 procent. Eurocine Vaccines tillförs därmed cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

I november 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Flerie Invest AB har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier som Eurocine Vaccines genomförde under oktober 2022. Med anledning av företrädesemissionen har Flerie, genom teckning av aktier, passerat flaggningsgränsen om 25 procent av röster och kapital i Bolaget.

VD Hans Arwidsson

Inledningen av det nya räkenskapsåret har varit stark för Eurocine Vaccines och det är glädjande att vi har gått in i en ny fas med en uppdaterad portfölj bestående av två vaccinkandidater – en mot klamydia och en mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2. Portföljen består nu av vaccinkandidater mot de två vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna, ett tydligt tecken på att det utvecklingsarbete vi gör har potential att hjälpa miljontals patienter. Skillnaderna mellan vaccinkandidaterna är att den mot klamydia är profylaktisk mot bakterien medan den mot HSV-2 är terapeutisk mot viruset. Det kan finnas möjlighet att även ta fram en profylaktisk HSV-2-kandidat i ett senare skede. Klamydiakandidaten är baserad på protein medan både proteinbaserat- och mRNA-baserat vaccin omfattas av avtalet för vår HSV-2-kandidat.

Det är uppenbart att vi står inför ett intensivt arbete med våra vaccinkandidater och därför vill jag ännu en gång passa på att tacka alla som har valt att investera i Eurocine Vaccines. Kapitaltillskottet från vår nyligen genomförda företrädesemission möjliggör ett bibehållet högt tempo i vår utveckling, både av vår vaccinkandidat mot klamydia där vi nyligen har avancerat vårt arbete och uppnått flera milstolpar, och den fortsatta planeringen och utvärderingen av HSV-2-kandidaten.

För vår klamydiakandidat har vi nyligen haft en vetenskaplig konsultation med Läkemedelsverket med fokus på vår kommande kliniska studie. Genom att planera studien väl kan vi genomföra en högkvalitativ studie som ger oss resultat som styr oss i rätt riktning mot val av administrering, dosering och doseringsintervall. Resultaten från studierna tar vi sedan med oss in i dialoger och förhandlingar med de större läkemedelsbolagen. Konsultationer som den vi nyligen har haft med Läkemedelsverket bidrar till högre sannolikhet att vår ansökan godkänns utan någon större komplettering, vilket i sin tur hjälper oss att fortsätta vår utveckling i det höga tempot vi har påbörjat. Vi har också tagit stora steg framåt i utvecklingen av en skalbar tillverkningsprocess för det aktiva proteinet inför den regulatoriska toxikologiska studien som är planerad att initieras så snart som möjligt under vintern.

Planeringen och utvärderingen av HSV-2-kandidaten fortskrider och vi har nyligen inlett den första prekliniska studien där vi jämför immunresponsen mellan protein- respektive mRNA-baserat vaccin för att avgöra vilken teknologi vi ska gå vidare med för fortsatt utveckling av kandidaten. Genom denna första prekliniska studie i vår regi kan vi, baserat på resultaten, gå vidare med efterföljande studier, där exempelvis effekt i marsvin kan komma att studeras. Dessa resultat kommer sedan, tillsammans med andra faktorer som komplexitet och kostnad vid tillverkning, renhet och hållbarhet, utgöra grunden för vårt beslut kring vilken teknologi som vaccinkandidaten ska baseras på – protein eller mRNA.

Tillsammans med teamet ser jag fram emot ett nytt år med intensivt och dedikerat utvecklingsarbete med våra vaccinkandidater. Det är minst sagt spännande att arbeta med två kandidater som båda möter tydliga medicinska behov och har stor potential inom vaccinmarknaden. Det bekräftas av det stora intresset för området som vi möter hos vaccinbolagen.

Följ oss gärna vid kommande aktiviteter, som kommer upp i vårt Kalendarium, och se våra senaste presentationer från Sedermeradagen Malmö den 5 oktober och Aktieportföljen Live den 11 oktober.