Eurocine Vaccines publicerar halvårsrapport för juli-december 2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed delårsrapport för det första halvåret 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

2020-07-01– 2020-12-31 (första halvåret)

  • Resultatet efter skatt under första halvåret uppgick till -7,6 Mkr (-4,7 Mkr)
  • Intäkterna under första halvåret uppgick till 0,4 Mkr (0 Mkr)
  • Resultat per aktie för första halvåret -0,01 kr (-0,03 kr)

VD Hans Arwidsson kommenterar

”Det har varit en otroligt spännande period för Eurocine Vaccines och vi har lyckats ro viktiga avtal i hamn. Efter dialoger med – och rigorösa analyser av – potentiella kontraktsutvecklare för vår vaccinkandidat mot klamydia, valde vi slutligen Biovian Oy, ett framstående bolag baserat i Åbo, Finland. Biovan är en internationellt erkänd kontraktsutvecklare och tillverkare med egen GMP-anläggning och kommer att utveckla en industriell tillverkningsmetod för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel toxikologiska och kliniska studier. Detta är ett styrkebesked från oss som både innebär en ömsesidig kunskapsöverföring mellan oss och Biovian, samtidigt som det understryker Eurocine Vaccines roll för utvecklingen av nya biologiska läkemedel. Dessutom innebär samarbetet att vi kommer att kunna leverera resultat enligt en förbättrad tidplan.

Ett annat glädjande besked var det avtal som vi ingick med Spixia Biotechnology, om utveckling och kommersialisering av klamydiavacciner. Vi har samarbetat kring klamydiavacciner sedan april 2019 och har genomfört två framgångsrika prekliniska studier. Avtalet ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Under perioden har vi även tecknat ett nytt utvärderingsavtal med ett framstående regionalt veterinärbolag. Avtalet, ett så kallat MTA, Material Transfer Agreement, reglerar villkoren för utvärdering av vaccinteknologin Endocine™ i ett veterinärt vaccin. Avtalet löper under två år och innebär att vi tillhandahåller Endocine™ för utvärderingen, medan motparten står för alla övriga kostnader. Utvärderingsavtalet bekräftar det breda marknadsintresset för vår vaccinteknologi och ger oss ökad synlighet på veterinärmarknaden för vacciner, som i ett internationellt perspektiv har en mycket intressant avkastningspotential, och därmed kan vara ett betydande komplement till de humana vaccinerna, som är vårt huvudfokus.

Vid sidan av det operativa arbetet pågår gynnsamma förändringar i delar av Bolagets infrastruktur. Vi håller just nu på att få en ny webbkostym – hemsidan är under bearbetning för att skapa en plattform som tydligare återspeglar våra strategier. Dessutom har Eurocine Vaccines i januari 2021 flyttat till nya, ändamålsenliga lokaler med fördelaktig tillgång till både egna och gemensamma laboratorielokaler och instrument för att snabbare kunna utvärdera nya vaccinkandidater. Det är välkomna händelser i Bolaget som förenklar vårt arbete med att selektera och utveckla vaccinkandidater.

Som alltid har vi löpande kontakter med vaccinexperter världen över. Vi har en stark närvaro på partneringkonferenser och presenterar oss regelbundet för investerare och andra intressenter. Under periodens gång deltog vi i totalt åtta virtuella partneringkonferenser, där vi knöt nya och bearbetade befintliga värdefulla kontakter inom vaccinbolagen, vilket bland annat ledde till att vi bjöds in att presentera vårt bolag, vaccinkandidaten mot klamydia och Endocine™ för toppnamn inom Big Pharma. Vidare genomförde vi presentationer för intresserade investerare på Aktiedagen Stockholm och på Aktieportföljen Live.

Det har varit ett stimulerande och händelserikt halvår för Eurocine Vaccines med många framgångar. Jag vill därför ta tillfället i akt och tacka befintliga aktieägare för fortsatt stöd och våra kompetenta och dedicerade kollegor och en stark styrelse för sitt hårda arbete. Nu lägger vi i en ny och högre växel för att fortsätta utvecklas och realisera Eurocine Vaccines fulla avkastningspotential.”

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

Eurocine Vaccines ingick avtal med Spixia Biotechnology om utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin

Avtalet följer de villkor som kommunicerades i maj 2020, vilket ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Eurocine Vaccines tidigarelade utvecklingen av kommersiell tillverkningsmetod och uppdaterade tidplan

I samband med upphandling av kontraktstillverkare för det aktiva proteinet i klamydiavaccinkandidaten beslutade Eurocine Vaccines att i detta skede utveckla en tillverkningsmetod som är lämplig för tillverkning av vaccin i industriell skala. I samband med beslutet har Bolaget uppdaterat tidplanen.

Eurocine Vaccines valde Biovian som kontraktsutvecklare för vaccinkandidaten mot klamydia

Eurocine Vaccines meddelade att Bolaget valt Biovian Oy, Åbo, Finland, (”Biovian”) som kontraktsutvecklare för Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Biovian, en internationellt erkänd kontraktsutvecklare och -tillverkare med egen GMP-anläggning, kommer att utveckla en industriell tillverkningsmetod och tillverka studieprodukter för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel toxikologiska och kliniska studier.

Eurocine Vaccines tecknade ett utvärderingsavtal för att utvärdera Endocine inom veterinärområdet

Avtalet tecknades med ett framstående regionalt veterinärbolag. Avtalet, som är ett så kallat MTA, Material Transfer Agreement, löper under två år och utvärderingen kommer genomföras på ett eller två djurslag. Eurocine Vaccines tillhandahåller Endocine™ medan motparten står för samtliga övriga kostnader för utvärderingen.

Eurocine Vaccines har påbörjat ett vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som beviljats finansiering av KK-stiftelsen

Eurocine Vaccines har påbörjat ett projekt som omfattar studier på bland annat TBE, andra flavivirus och HIV samt tester i kombinationer med ämnen som förstärker effekten av vacciner, så kallade adjuvans. Projektet leds av Magnus Johansson, professor i biomedicin och har beviljats drygt 14 miljoner kronor av KK-stiftelsens program Synergi.

Formue Nord avyttrade sitt aktieinnehav i Bolaget

Formue Nords tidigare innehav om 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines, som erhölls som en följd av deras garantiåtagande i samband med optionsinlösen i juni 2020, avyttrades. 

Årsstämman den 15 december beslutade om sammanläggning av aktier i Eurocine Vaccines

Årsstämman i Eurocine Vaccines AB beslutade i enlighet med beslutsförslagen bland annat att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen beslutade den 5 januari, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att avstämningsdagen skulle vara den 11 januari 2021.