Eurocine Vaccines publicerar halvårsrapport för juli – december 2021

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed halvårsrapport för juli till december 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

Eurocine Vaccines halvårsrapport juli – december 2021

2021-10-01– 2021-12-31 (andra kvartalet)

  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -5,3 Mkr (-4,4 Mkr)
  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0 Tkr (67 Tkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,373 kr (-0,553 kr)*

2021-07-01– 2021-12-31 (perioden, sex månader)

  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -12,2 Mkr (-6,7 Mkr)
  • Intäkterna för perioden uppgick till 457 Tkr (8 Tkr)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,544 kr (-0,03 kr)*

*Under det tredje kvartalet, räkenskapsåret 2020/2021, genomförde bolaget en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100 som minskade antalet aktier från 789 541 300 till 7 895 413. De historiska nyckeltalen per aktie har räknats om med hänsyn till den sammanslagning som skedde den 24 januari 2021.

VD Hans Arwidsson kommenterar

”Behovet av moderna och effektiva vacciner är stort, inte minst för en så globalt utbredd infektion som klamydia. Slutet av 2021 har inneburit fortsatt utveckling för vår klamydiavaccinkandidat, vilket givetvis motiverar oss i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förebyggande vaccin mot klamydiainfektion.

Vår senaste prekliniska studie har gett oss ytterligare underlag inför den kliniska studien för vår klamydiavaccinkandidat. De prekliniska resultaten visar att interferon-gamma-producerande CD4 T-celler har detekterats efter intramuskulär injektion, utöver de tidigare bekräftade antikroppssvaren. Det är mycket lovande resultat, som indikerar att vår vaccinkandidat genererar en effektiv barriär som kan förhindra infektion, men också leda till effektivare läkning av en påbörjad infektion. Resultaten tar oss också vidare i rätt riktning och gör att vi kan påbörja 2022 starkt genom pågående och planerade aktiviteter.

För att maximera sannolikheten för ett snabbt godkännande av vår planerade kliniska studie, har vi beslutat att söka vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket. Vi ser stora fördelar med detta tillvägagångssätt eftersom det kommer att ge oss ett ytterligare stärkt underlag för dokumentationen, som är en kritisk faktor för att vår ansökan ska bli godkänd snabbt. Detta gör att den kliniska studien kan inledas under det första halvåret 2023 och vi gör bedömningen att den vetenskapliga rådgivningen kommer att stärka projektet i det längre perspektivet, vilket är till gagn för bolagets aktieägare.

De fortsatta förberedelserna inför den planerade kliniska studien under 2022 kommer att finansieras av kapital från inlösen de teckningsoptioner av TO 4 vars lösenperiod löper mellan den 14–28 mars 2022. Vi har genom vår största aktieägare Flerie Invest AB avtalat om både teckningsförbindelser och garantiteckning och därigenom säkerställt att minst cirka 61,5 procent av optionerna kommer att lösas in. Vi är tacksamma för förtroendet Flerie Invest givit oss. Deras gedigna bakgrund inom life science-sektorn påvisar tilltron till Eurocine Vaccines och vår framtida utveckling.

Till sist vill jag ge en glimt av det som fyller en stor del av min egen tid – affärsutveckling. Det innefattar två delar, dels arbetar vi långsiktigt med att förbereda potentiella partners för vaccinkandidaten mot klamydia och dels arbetar vi med att utöka vår portfölj av innovativa vaccinkandidater att utveckla tills de är attraktiva för licensiering till större vaccinbolag. Utökning av portföljen omfattar identifiering, utvärdering och förhandling om ytterligare vaccinkandidater och under slutet av 2021 har vi arbetat mest med de två senare stegen.

Som ni förstår, har det varit ett utvecklande och viktigt avslut på 2021 för Eurocine Vaccines. Jag ser fram emot kommande arbete som jag är säker på kommer att fortsätta göra Eurocine Vaccines attraktivt, som en ledande aktör inom innovativ vaccinutveckling.

Följ oss gärna vid kommande presentation hos Aktiespararna, Aktiedagen Stockholm den 14 mars och se tidigare presentation, Aktiedagen Lund den 31 januari.”

 

Väsentliga händelser under perioden

 

Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat genererar både antikroppar och T-celler

I december 2021 rapporterade Eurocine Vaccines resultat från den senaste prekliniska studien med klamydiavaccinkandidaten som visar att interferon-gamma-producerande CD4 T-celler har detekterats efter intramuskulär injektion, utöver de tidigare bekräftade antikroppssvaren. Kombinationen av antikroppar och T-celler indikerar därmed att vår vaccinkandidat både genererar en effektiv barriär som kan förhindra infektion och skapar förutsättningar för effektivare läkning av en eventuellt påbörjad infektion.

Eurocine Vaccines beslutade om vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför ansökan om klinisk prövning

Eurocine Vaccines styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Rådgivningen kommer att ge Eurocine Vaccines ett stärkt underlag för dokumentationen och bedöms maximera sannolikheten för ett snabbt godkännande av ansökan efter inlämnade. Med anledning av den planerade vetenskapliga rådgivningen uppdateras tidplanen och starten av studien planeras nu till första halvåret 2023.

Eurocine Vaccines meddelade i oktober 2021 att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest AB ägde i oktober cirka 12,55 % av röster och kapital. Vidare meddelar Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S har minskat sitt innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.

Eurocine Vaccines höll sin årsstämma

I december 2021 höll Eurocine Vaccines årsstämma. En sammanfattning av besluten finns på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/).