Eurocine Vaccines publicerar valberedningens fullständiga beslutsförslag inför årsstämman

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) publicerar härmed valberedningens fullständiga beslutsförslag inför årsstämma som äger rum tisdagen den 15 december.

Valberedningens förslag inför Eurocine Vaccines årsstämma 2020

Valberedningen för Eurocine Vaccines AB (publ), org.nr. 556566-4298 har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019 och består av Robert Grebenstedt (företräder eget innehav och innehav genom bolag), Emanuele Montomoli (företräder innehav genom bolag) och Pierre. A Morgon (styrelsens ordförande). Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman i Eurocine Vaccines den 15 december 2020.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Mårten Steen utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter, utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Pierre A. Morgon, Jan Sandström, Pär Thuresson, Emanuele Montomoli och Hans Arwidsson för en mandattid som sträcker sig fram till slutet

av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Pierre A. Morgon som styrelseordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig revisor för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden och 90 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i november 2020

Valberedningen för Eurocine Vaccines AB (publ)