Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 mkr

Villkor i Företrädesemissionen

Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ)(”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 november 2017 beslutat att genomföra en emission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit kommer att bestå av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption.

Befintliga aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Eurocine Vaccines kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Teckningskursen för varje unit i Företrädesemissionen har fastställts till 2,34 kronor per unit. Antalet nyemitterade units i Företrädesemissionen kommer att vara högst 17 819 573, vilket innebär att Företrädesemissionen vid full teckning tillför Eurocine Vaccines ca 41,7 mkr före emissionskostnader.

För att säkerställa att Företrädesemissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Eurocine Vaccines ingått avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare om sammanlagt ca 33,5 mkr, motsvarande ca 80 procent av emissionsbeloppet.

Företrädesemissionen innebär att Eurocine Vaccines aktiekapital ökas med högst ca 4 073 046 kronor (varav ca 2 036 523 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och ca 2 036 523 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom en nyemission av högst 17 819 573 units på ovanstående villkor. Aktiekapitalsökningen har beräknats utifrån aktiernas nuvarande kvotvärde (ca 0,11 kronor per aktie).

Villkor för teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen

Styrelsen har även med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 10 november 2017, beslutat att inom ramen för Företrädesemissionen emittera teckningsoptioner som en del av den unit som ska ges ut. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 % av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under perioden 12 november 2018 till 23 november 2018. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 26 november 2018 till 7 december 2018. Det är styrelsens avsikt att teckningsoptionerna ska noteras och tas upp till handel på AktieTorget med start under det första kvartalet 2018.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

21 november 2017 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt 
22 november 2017 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter 
23 november 2017 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter 
24 november 2017 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
28 november t.o.m. 12 december 2017 Teckningsperiod 
28 november t.o.m. 8 december 2017 Handel i uniträtter
28 november fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket, Handel i betalda tecknade units (BTU) 
14 december 2017 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Prospekt, som för närvarande är under handläggning för godkännande och registrering hos Finansinspektionen, kommer när Finansinspektionen godkänt och registrerat prospektet att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.eurocine-vaccines.com.

Bakgrund och motiv

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, Bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under kommande influensasäsong, 2017/2018.

Syftet med Företrädesemissionen är därför att tillföra finansiella medel för att kunna genomföra den planerade kliniska studien samt att driva verksamheten vidare. Parallellt fortsätter Eurocine Vaccines det strukturerade arbetet att finna och välja rätt partner för samarbete kring de senare faserna av utvecklingen.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 16 november 2017.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter eller andra värdepapper i Eurocine Vaccines, varken från Eurocine Vaccines, Aqurat Fondemission AB eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Eurocine Vaccines kommer endast att ske genom det prospekt som Eurocine Vaccines avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Varken prospektet eller detta dokument får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.