Eurocine Vaccines upprättar kontrollbalansräkning

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets revisor.

Styrelsen i Eurocine Vaccines har kunnat konstatera att det finns skäl att anta att Bolagets egna kapital understiger hälften av Bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning härav har styrelsen, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning att granskas av Bolagets revisor. Omedelbart efter det att kontrollbalansräkningen är upprättad och granskad av Bolagets revisor kommer styrelsen att publicera utfallet och, i förekommande fall, kalla till extra bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Bolaget överväger för närvarande olika finansieringsalternativ, bland annat företrädesemission för befintliga aktieägare och/eller utnyttjande av den tidigare ingångna lånefaciliteten med Recall Capital för att finansiera Bolagets fortsatta utvärdering, selektering och utveckling av vaccinkandidater under 2019. Styrelsen kommer att meddela marknaden om Bolagets finansieringsplaner när ny information finns att delge.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019.