Flaggningsmeddelande

Genom Eurocine Vaccines nyligen genomförda företrädesemission utgör VisMederi Srl´s oförändrade aktieinnehav nu 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine Vaccines mot 16,1 procent före emissionen.

Som en följd av Eurocine Vaccines företrädesemission som registrerades hos Bolagsverket i slutet av april, utgör VisMederi Srl´s aktieinnehav om 13 652 101 aktier (oförändrat sedan december 2018) nu 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine Vaccines. Före emissionen utgjorde VisMederis innehav i Eurocine Vaccines 16,1 procent.

– VisMederi har en långsiktig syn på innehavet i Eurocine Vaccines, säger Emanuele Montomoli, grundare och ägare till VisMederi Srl.

Om VisMederi

VisMederi är ett forsknings- och servicebolag med en konsoliderad expertis inom vaccinanalyser och säkerhetsbedömning. Bolaget är en pålitlig partner i utvecklingen av europeiska och nationella projekt som involverar andra forskningscentra, universitet, små och medelstora företag och Big Pharma.

Bolaget grundades 2009 ur den erfarenhet av bioanalys inom influensavacciner som grundarna och deras nätverk ackumulerat över tid inom Laboratoriet för Molekylär Epidemiologi vid Universitetet i Siena. VisMederi får orders från hela världen inom vaccinområdet, där bolaget genomför analytisk testning av biologiska prover och validering av bioanalytiska metoder för farmaceutisk industri. VisMederi har sin forskningsanläggning med laboratorier inom Toscana Life Sciences Foundation i Siena, Italien, och kan omfatta utvecklingsfaserna II, III och IV i kliniska studier. Bolaget drar nytta av synergierna mellan den egna anläggningen och internationella forskningscentra för utveckling av kliniska protokoll och fas I-studier. Sedan starten har bolaget satsat stor del av sina resurser på optimering av laboratorieanalyser för utvärderingen av vacciner. Nyligen har man även specialiserat sig på testning av cellmedierad immunrespons och utveckling av specifika metoder för effektstudier. Dessutom har VisMederi utvecklat expertis inom utformning och utvärdering av djurmodeller.
http://www.vismederi.com/