Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Flerie Invest AB (”Flerie”) har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier som Eurocine genomförde under oktober 2022.

Den företrädesemission av aktier som Eurocine genomförde under oktober 2022 har nu registrerats på Bolagsverket. Med anledning av företrädesemissionen har Flerie, genom teckning av aktier, passerat flaggningsgränsen om 25 procent av röster och kapital i Bolaget.

Fleries ägande uppgick före företrädesemissionen till 2 800 000 aktier, vilket motsvarade cirka 16,1 procent av röster och kapital i Bolaget. Efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken uppgår Fleries innehav till totalt 7 980 000 aktier, vilket motsvarar cirka 28,71 procent av röster och kapital i Eurocine.

Flerie är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i Stockholm och London. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm. Flaggningsmeddelandet publiceras då Fleries innehav i Eurocine har överstigit 25 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.